Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Arolygiad o Wasanaethau i Oedolion: Cyngor Sir Ceredigion

Ein canfyddiadau a'n hargymhellion ar gyfer gwasanaethau i oedolion yng Nghyngor Sir Ceredigion.

Gwnaethom arolygu ym mis Hydref 2016, gan edrych ar ganlyniadau i bobl a'u gofalwyr sy'n cael mynediad at wybodaeth, cyngor a chymorth, gan gynnwys ymyrraeth gynnar ac ataliaeth.

Gwnaethom ystyried hefyd beth oedd yr awdurdod lleol yn deall am ei berfformiad ei hun a'r gwahaniaeth yr oedd yn ei wneud i bobl.

Roeddwn yn arbrofi ac yn dysgu o'n dull diwygiedig newydd ar gyfer arolygu awdurdodau lleol.

Ein hargymhellion 

Gweithio gyda grwpiau annibynnol a gwirfoddol i ddatblygu amrywiaeth o wasanaethau ataliol ar gyfer dinasyddion.

  • Datblygu cynllun i gynnig eiriolwyr i bobl, yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).
  • Gwella pa mor gyflym oedd gwybodaeth ac asesiadau'n cael eu cynnig i ofalwyr.
  • Creu proses sicrwydd ansawdd effeithiol ar gyfer asesiadau.
  • Rhoi eu polisi ar waith i sicrhau bod staff yn cael eu cefnogi i gynnal safonau uchel yn ystod cyfnodau o newid.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

 

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More