Hawlfraint

© Hawlfraint y Goron 2020

Caiff y rhan fwyaf o'r deunydd sy'n ymddangos ar y wefan hon ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron.

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r wybodaeth sy'n ymddangos ar y wefan hon (ac eithrio logos) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored. 

Mae’r Drwydded Llywodraeth Agored i'w gweld ar wefan yr Archifau Gwladol,(dolen allanol) neu gallwch ysgrifennu i’r cyfeiriad hwn: Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU, neu e-bostio psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.

Rhaid ichi atgynhyrchu ein deunydd yn gywir a pheidio â'i ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Os bydd unrhyw un o'r eitemau ar y safle hwn sydd dan hawlfraint y Goron yn cael ei hailgyhoeddi neu ei chopïo ar gyfer pobl eraill, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws o ran hawlfraint (er enghraifft, Y Swyddfa Eiddo Deallusol © Hawlfraint y Goron 2020).  Rydym yn eich annog hefyd i greu hyperddolenni at y wefan hon.

Nid yw'r hawl i atgynhyrchu deunydd hawlfraint y Goron yn cynnwys deunydd ar y safle hwn y nodwyd bod gan drydydd parti hawlfraint arno. Byddai angen cael caniatâd deiliaid yr hawlfraint honno i atgynhyrchu deunydd o'r fath.

Ein logo

Cyfyngir defnydd o’n logo. Nid ydym yn caniatáu darparwyr i ddefnyddio ein logo ar gyfer ddibenion hysbysebu neu gymeradwyaeth. Fodd bynnag, gall darparwyr a sefydliadau sydd yn gofrestredig gyda ni arddangos ein logo drwy ein widgit arbennig ar gyfer gwefannau.

Os ydych yn newyddiadurwr, cynrychiolydd o gyhoeddiad neu bartner ni, gallwch ofyn am ganiatâd i ddefnyddio'r logo Arolygiaeth Gofal Cymru drwy e-bostio’r tîm Ymgysylltu a Chyfathrebu.