Polisi preifatrwydd

Polisi preifatrwydd.

Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw yn eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Maen nhw’n helpu gwefannau i weithio’n well a rhoi gwybodaeth i berchnogion gwefannau. Er enghraifft, mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis YouTube i osod fideos ar ei thudalennau a chwcis Google Analytics i olrhain ymddygiad defnyddwyr ar y wefan. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio’n gwefan, gallwn ni ei gwneud yn haws i ddefnyddio’r wefan a chynnig cynnwys sy’n diwallu anghenion pobl yn well.

Mae’r wybodaeth y mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn ei chasglu yn cynnwys cyfeiriad IP, tudalennau yr ymwelwyd â nhw, porwr a system weithredu. Ni chaiff y data’i ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddwyr yn bersonol. Dyma’r cwcis ar ein gwefan:

Language version

Enw: 

langPrefWAG

Diben: Y system rheoli cynnwys sy’n creu’r cwci hwn ac mae’n hanfodol i’r wefan ddangos y wefan yn yr iaith gywir.

GoogleAnalytics

Enw: 

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

Diben: Caiff y cwcis hyn eu defnyddio i weld sut mae ymwelwyr yn defnyddio’n gwefan. Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth yn ddi-enw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan, a ydyn nhw wedi ymweld â’r wefan o’r blaen a’r tudalennau y maen nhw’n ymweld â nhw.

CookieControl

Enw: 

civicAllowCookies

civicShowCookieIcon

Diben: Mae’r cwci hwn yn cofnodi a yw defnyddiwr wedi derbyn cwcis ar ein gwefan.

YouTube

Enw: 

VISITOR_INFO1_LIVE

PREF

use_hitbox

Diben: Mae’r cwcis hyn yn hanfodol i ddangos fideos YouTube ar ein gwefan.

Mae modd rheoli rywfaint ar gwcis drwy osodiadau eich porwr. I ddysgu mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i www.allaboutcookies.org

Adborth

Rydym yn croesawu eich sylwadau. Os byddwch yn cysylltu â ni i ofyn am wybodaeth, efallai y bydd yn rhaid i ni gysylltu ag adrannau eraill o'r llywodraeth i gael gafael ar yr wybodaeth honno. Os yw eich cwestiwn yn dechnegol, efallai y bydd yn rhaid i ni ei anfon at ein cyflenwyr technoleg. Ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth bersonol i unrhyw un wrth ddelio â’ch ymholiad, oni bai y byddwch wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Ar ôl i ni ateb eich ymholiad, byddwn yn cadw cofnod o’ch neges at ddibenion archwilio.

Tanysgrifio ar gyfer negeseuon e-bost

Mae rhai rhannau o’r wefan hon yn cynnig diweddariadau drwy’r e-bost. I dderbyn yr wybodaeth hon, bydd angen i chi gofrestru gan nodi eich cyfeiriad e-bost; enw defnyddiwr a chyfrinair. Nid ydym yn rhannu’r wybodaeth a ddarperir gennych â thrydydd partïon, ac rydym yn diogelu’r wybodaeth yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

Y Ddeddf Diogelu Data

O dan y Ddeddf Diogelu Data, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth a gasglwn gennych. Rydym yn defnyddio’r technolegau a’r feddalwedd amgryptio ddiweddaraf i ddiogelu eich data, ac yn cadw at safonau diogelwch llym er mwyn sicrhau na cheir mynediad ato heb awdurdod. Ni fyddwn yn rhoi eich manylion i unrhyw drydydd parti nac i adrannau eraill o'r llywodraeth.

Hawl i weld eich gwybodaeth a chysylltu â ni

Os hoffech weld cofnod o unrhyw ohebiaeth yr ydych wedi'i hanfon atom, neu os bydd gennych ymholiad neu g w yn am y polisi preifatrwydd hwn neu am y wefan hon, cysylltwch â'r gwefeistr trwy anfon e-bost i'r cyfeiriad a ganlyn: AGCCyfathrebu@llyw.cymru.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os yw’r polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn rhoi fersiwn ddiwygiedig ar y dudalen hon. Byddwn yn adolygu’r dudalen hon yn rheolaidd er mwyn sicrhau y gwyddoch bob amser pa wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth honno ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill.