Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Telerau ac amodau

Gwefannau’r llywodraeth yw careinspectorate.wales a arolygiaethgofal.cymru.

Gwefannau’r llywodraeth yw careinspectorate.wales a arolygiaethgofal.cymru, ac maent yn cael eu rheoli gan Arolygiaeth Gofal Cymru, y cyfeirir ati wedi hyn fel ‘Ni’. Wrth ddod i mewn i’n gwefan, rydych chi fel defnyddiwr (‘Chi’) yn derbyn ein Telerau ac Amodau.

Mae gwefan Arolygiaeth Gofal Cymru a’i gwefannau cysylltiedig yn cael eu cynnal at eich defnydd personol chi ac er mwyn i chi eu darllen. Drwy ddod i mewn i’r wefan hon a’i defnyddio, rydych yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn a fydd mewn grym o’r dyddiad y’i defnyddir am y tro cyntaf.

Gwasanaethau eraill Arolygiaeth Gofal Cymru

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru gweithredu gwasanaethau ar-lein sydd â Thelerau ac Amodau ar wahân:

Eiddo deallusol

Nodau perchnogol Arolygiaeth Gofal Cymru yw enwau, delweddau a logos adnabodArolygiaeth Gofal Cymru . Ni chaniateir copïo na defnyddio’r logo a/neu logos unrhyw drydydd parti arall y ceir mynediad atynt drwy’r wefan hon heb gael caniatâd ymlaen llaw gan berchennog perthnasol yr hawlfraint.

Mae cyfyngiadau ar ddefnyddio ein logo ac ni chaiff unigolion na sefydliadau eraill ei ddefnyddio heb ganiatâd ffurfiol gennym ni.

I ofyn am ganiatâd i ddefnyddio ein logo, anfonwch e-bost i AGC@llyw.cymru.

Rhif ffôn: 0300 7900 126
Ffacs: 0872 437 7301

Hypergysylltu

Hypergysylltu â arolygiaethgofal.cymru nid oes yn rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu’n uniongyrchol â thudalennau’r wefan hon. Nid oes gennym wrthwynebiad i chi gysylltu’n uniongyrchol â’r wybodaeth ar ein gwefan. Er hynny, byddai’n well gennym pe na bai ein tudalennau yn cael eu llwytho i fframiau ar eich gwefan. Dylai tudalennau Arolygiaeth Gofal Cymru gael eu llwytho i mewn i ffenestr gyflawn y defnyddiwr. Nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i mewn i fframiau ar eich safle.

Perchenogion Safleoedd Porthol, os ydych am gynnwys tudalennau gwefan Arolygiaeth Gofal Cymru ar safle porthol, cysylltwch â AGC.Cyfathrebu@llyw.cymru. Nodwch eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn, eich rhif ffacs a’ch cyfeiriad e-bost a disgrifiad o’ch safle porthol.

Cofrestru defnyddwyr

Rhaid cofrestru i ddefnyddio rhai  o wasanaethau gwefanArolygiaeth Gofal Cymru. Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd am fwy o wybodaeth.

O’r wefan hon

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau cysylltiedig. Nid yw cynnwys gwefannau ar restr yn gyfystyr â chymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros ddilysrwydd tudalennau cysylltiedig.

Diogelu rhag feirysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i archwilio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o’r broses gynhyrchu. Mae’n syniad da i chi redeg rhaglen wrth-feirws ar unrhyw ddeunydd sy’n cael ei lawrlwytho o’r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb os byddwch yn colli data neu os difrodir neu amherir ar eich system gyfrifiadur tra byddwch yn defnyddio'r gwefannau hyn.

Ymwadiad

Mae gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau gwefan Arolygiaeth Gofal Cymru (neu wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau unrhyw drydydd parti) yn cael eu darparu ‘fel y maent’ heb unrhyw gynrychiolaeth neu gymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath, pa un a ydynt yn ddiamwys neu’n oblygedig, gan gynnwys ond heb eu cyfyngu i warantau goblygedig ynghylch ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, heb dor-cyfraith, cyfaddasrwydd, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn rhoi sicrwydd y bydd y swyddogaethau yn y deunydd ar y wefan hon yn ddi-dor neu heb gamgymeriadau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu y bydd y wefan hon neu’r gweinydd sy’n sicrhau bod y wefan ar gael yn rhydd rhag feirysau neu’n cynrychioli ymarferoldeb, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, heb gyfyngiadau, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a ddaw o ddefnyddio neu fethu defnyddio data, neu elw, sy’n deillio neu sy’n gysylltiedig â’r defnydd o wefannauArolygiaeth Gofal Cymru.

Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdod neilltuedig llysoedd Cymru a Lloegr.

Gwybodaeth bellach

Cynllun Masnachu Teg ym Maes Gwybodaeth

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn cefnogi Cynllun Masnachu Teg ym Maes Gwybodaeth HMSO. Gellir gweld  datganiad gan ein Prif Arolygydd yma. Mae trwyddedu'n cael ei gynnal yn unol â Dirprwyaeth Awdurdod gan HMSO a  Rheoliadau Ail Ddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2005.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More