Telerau ac Amodau

Gwefannau’r llywodraeth yw careinspectorate.wales a arolygiaethgofal.cymru.

Gwefannau’r llywodraeth yw careinspectorate.wales a arolygiaethgofal.cymru, ac maent yn cael eu rheoli gan Arolygiaeth Gofal Cymru, y cyfeirir ati wedi hyn fel ‘Ni’. Wrth ddod i mewn i’n gwefan, rydych chi fel defnyddiwr (‘Chi’) yn derbyn ein Telerau ac Amodau.

Mae gwefan Arolygiaeth Gofal Cymru a’i gwefannau cysylltiedig yn cael eu cynnal at eich defnydd personol chi ac er mwyn i chi eu darllen. Drwy ddod i mewn i’r wefan hon a’i defnyddio, rydych yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn a fydd mewn grym o’r dyddiad y’i defnyddir am y tro cyntaf.

Eiddo deallusol

Nodau perchnogol Arolygiaeth Gofal Cymru yw enwau, delweddau a logos adnabod Arolygiaeth Gofal Cymru. Ni chaniateir copïo na defnyddio’r logo a/neu logos unrhyw drydydd parti arall y ceir mynediad atynt drwy’r wefan hon heb gael caniatâd ymlaen llaw gan berchennog perthnasol yr hawlfraint.

Mae cyfyngiadau ar ddefnyddio ein logo ac ni chaiff unigolion na sefydliadau eraill ei ddefnyddio heb ganiatâd ffurfiol gennym ni.

I ofyn am ganiatâd i ddefnyddio ein logo, anfonwch e-bost i CSSIW_National_Office@llyw.cymru 

Rhif ffôn: 0300 7900 126
Ffacs: 0872 437 7302

Hawlfraint y Goron

Caiff y rhan fwyaf o'r deunydd sy'n ymddangos ar y wefan hon ei ddiogelu gan hawlfraint y Goron.

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r wybodaeth sy'n ymddangos ar y wefan hon (ac eithrio logos) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored.

Mae’r Drwydded Llywodraeth Agored i'w gweld ar wefan yr Archifau Gwladol, (dolen allanol) neu gallwch ysgrifennu i’r cyfeiriad hwn: Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU, neu e-bostio psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.

Rhaid ichi atgynhyrchu ein deunydd yn gywir a pheidio â'i ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Os bydd unrhyw un o'r eitemau ar y safle hwn sydd dan hawlfraint y Goron yn cael ei hailgyhoeddi neu ei chopïo ar gyfer pobl eraill, rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws o ran hawlfraint (er enghraifft, Y Swyddfa Eiddo Deallusol © Hawlfraint y Goron 2012).  Rydym yn eich annog hefyd i greu hyperddolenni at y wefan hon.

Nid yw'r hawl i atgynhyrchu deunydd hawlfraint y Goron yn cynnwys deunydd ar y safle hwn y nodwyd bod gan drydydd parti hawlfraint arno. Byddai angen cael caniatâd deiliaid yr hawlfraint honno i atgynhyrchu deunydd o'r fath.

Hypergysylltu

Hypergysylltu â aggcc.org.uk  Nid oes yn rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu’n uniongyrchol â thudalennau’r wefan hon. Nid oes gennym wrthwynebiad i chi gysylltu’n uniongyrchol â’r wybodaeth ar ein gwefan. Er hynny, byddai’n well gennym pe na bai ein tudalennau yn cael eu llwytho i fframiau ar eich gwefan. Dylai tudalennau Arolygiaeth Gofal Cymru gael eu llwytho i mewn i ffenestr gyflawn y defnyddiwr. Nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i mewn i fframiau ar eich safle.

Perchenogion Safleoedd Porthol  Os ydych am gynnwys tudalennau gwefan Arolygiaeth Gofal Cymru ar safle porthol, cysylltwch â AGCcomms@llyw.cymru. Nodwch eich enw, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn, eich rhif ffacs a’ch cyfeiriad e-bost a disgrifiad o’ch safle porthol.

O’r wefan hon

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau cysylltiedig. Nid yw cynnwys gwefannau ar restr yn gyfystyr â chymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros ddilysrwydd tudalennau cysylltiedig.

Diogelu rhag feirysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i archwilio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o’r broses gynhyrchu. Mae’n syniad da i chi redeg rhaglen wrth-feirws ar unrhyw ddeunydd sy’n cael ei lawrlwytho o’r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb os byddwch yn colli data neu os difrodir neu amherir ar eich system gyfrifiadur tra byddwch yn defnyddio wefan Arolygiaeth Gofal Cymru.

Newidiadau i'n Gwefan

Rydym yn ceisio diweddaru ein gwefan yn rheolaidd, ac fe allwn newid y cynnwys ar unrhyw adeg. Os oes angen, byddwn yn gohirio mynediad at ein gwefan dros dro, neu'n ei chau am gyfnod amhenodol. Fe all unrhyw ddeunydd ar ein safle fod wedi dyddio ar unrhyw adeg, ac nid oes unrhyw rwymedigaeth arnom i ddiweddaru deunydd o'r fath.

Amrywiadau i'r Telerau ac Amodau hyn

Fe allwn adolygu'r telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg a disgwylir i chi eu gwirio o bryd i'w gilydd i nodi unrhyw newidiadau a wneir gennym, gan eu bod yn rhwym arnoch. Gall rhai o'r darpariaethau yn y telerau ac amodau hyn hefyd gael eu disodli gan ddarpariaethau neu hysbysiadau a gyhoeddir mewn mannau eraill ar ein gwefan.

Ymwadiad

Mae gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau gwefan Arolygiaeth Gofal Cymru (neu wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau unrhyw drydydd parti) yn cael eu darparu ‘fel y maent’ heb unrhyw gynrychiolaeth neu gymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath, pa un a ydynt yn ddiamwys neu’n oblygedig, gan gynnwys ond heb eu cyfyngu i warantau goblygedig ynghylch ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, heb dor-cyfraith, cyfaddasrwydd, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn rhoi sicrwydd y bydd y swyddogaethau yn y deunydd ar y wefan hon yn ddi-dor neu heb gamgymeriadau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu y bydd y wefan hon neu’r gweinydd sy’n sicrhau bod y wefan ar gael yn rhydd rhag feirysau neu’n cynrychioli ymarferoldeb, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, heb gyfyngiadau, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a ddaw o ddefnyddio neu fethu defnyddio data, neu elw, sy’n deillio neu sy’n gysylltiedig â’r defnydd o wefannau Arolygiaeth Gofal Cymru.

Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn cael eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdod neilltuedig llysoedd Cymru a Lloegr. 

Gwybodaeth bellach

Cynllun Masnachu Teg ym Maes Gwybodaeth

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru yn cefnogi Cynllun Masnachu Teg ym Maes Gwybodaeth HMSO. Gellir gweld  datganiad gan ein Prif Arolygydd yma. Mae trwyddedu'n cael ei gynnal yn unol â Dirprwyaeth Awdurdod gan HMSO a  Rheoliadau Ail Ddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2005.

 
Lawrlwytho dogfennau