Adroddiad Arolygu Gwasanaethau Plant: Cyngor Sir Caerfyrddin

Ein canfyddiadau ac argymhellion o wasanaethau plant yng Nghyngor Sir Caerfyrddin.

Gwnaethom ni arolygu'r gwasanaeth ym mis Gorffennaf 2016. Cynhaliwyd yr arolygiad yn ystod cyfnod o newid sylweddol i Gyngor Sir Caerfyrddin, wrth weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Roedd yr awdurdod lleol hefyd yn cyflwyno modelau gweithredu gwaith cymdeithasol diwygiedig ar draws gwasanaethau plant.

Diben yr arolygiad oedd cynnal prawf peilot er mwyn dysgu o ddull diwygiedig o arolygu awdurdodau lleol, gan roi mwy o bwyslais ar ddeall sut mae darparu gwasanaethau cymdeithasol yn gwella canlyniadau ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'. 
 

 
Lawrlwytho dogfennau