Sut rydym yn arolygu gwasanaethau maethu

Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â sut rydym yn arolygu gwasanaethau maethu awdurdod lleol ac asiantaethau gofal maeth.

Ym mis Gorffennaf 2017, gwnaethom newid y ffordd  rydym yn arolygu gwasanaethau maethu awdurdod lleol ac asiantaethau gofal maeth.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Beth sy'n wahanol?

  • Mae'r fframwaith arolygu diwygiedig yn canolbwyntio ar ganlyniadau llesiant ar gyfer plant a phobl ifanc.
  • Newidiadau i adroddiadau arolygu, sy'n eu gwneud yn fwy hygyrch ac yn darparu casgliadau cliriach am ansawdd y gofal mae pobl wedi ei dderbyn.

Yr hyn rydym yn ei wirio ac yn adrodd amdano

Yn ystod arolygiad, rydym yn ystyried y cymorth a gynigir i ofalwyr maeth gan yr asiantaeth faethu, i alluogi plant i gyflawni’r canlyniadau llesiant gorau posibl. 

Pan fydd ein harolygwyr yn ymweld â gwasanaeth gofal maeth, byddant yn ystyried tair thema graidd:

  • Llesiant
  • Gofal a chymorth
  • Arweinyddiaeth a rheolaeth

Pa mor aml rydym yn arolygu

Rydym yn arolygu gwasanaethau maethu awdurdod lleol ac asiantaethau gofal maeth bob pedair blynedd fel rhan o'n rhaglen dreigl.

Mae gennym ddau fath o arolygiad: llawn ac â phwyslais penodol.

Arolygiadau llawn

Mae'r rhain yn arolygiadau rheolaidd, wedi eu trefnu fel rhan o'n hamserlen arolygu. Mae arolygiadau llawn yn cael eu cynnal tua chwe mis ar ôl i wasanaeth sydd newydd gael ei gofrestru ddechrau gweithredu. Ar ôl hynny, rydym yn arolygu bob pedair blynedd.

Arolygiadau â phwyslais penodol

Fel arfer, mae'r rhain yn digwydd pan fydd pryderon yn cael eu codi neu er mwyn gwneud gwaith dilynol ynglŷn â meysydd i'w gwella a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol.  Bydd yr arolygiadau hyn yn ystyried rhai agweddau ar y gwasanaeth.

Rhoddir rhybudd am yr holl arolygiadau o wasanaethau ac asiantaethau gofal maeth.

Cymorth i ddarparwyr

Rydym wedi paratoi llawlyfr arolygu ar gyfer gwasanaethau oedolion, cartrefi plant a gwasanaethau maethu, a fframwaith sy'n nodi'r hyn y byddwn yn arolygu yn ei erbyn.

 
Lawrlwytho dogfennau