Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Cyflwyno Datganiadau Blynyddol

Er mwyn cydnabod yr effaith y mae'r pandemig yn parhau i'w chael ar y sector, rydym wedi cytuno â Llywodraeth Cymru i ohirio'r gofyniad i gyflwyno Datganiadau Blynyddol am flwyddyn ychwanegol tan fis Mai 2022.

Felly, ni fydd yn ofynnol i ddarparwyr gyflwyno datganiadau blynyddol ym mis Mai 2021.

Mae Deddf 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau gyflwyno Datganiad Blynyddol ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol y mae'r darparwr wedi'i gofrestru ynddi.

Cyflwyno

Rhaid i ddarparwyr gwasanaethau sy'n gweithredu unrhyw un o'r canlynol gyflwyno Datganiadau Blynyddol erbyn hanner nos, 26 Mai:

  • Gwasanaethau Cartrefi Gofal
  • Gwasanaethau Cymorth Cartref
  • Gwasanaethau Llety Diogel
  • Gwasanaethau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd
  • Gwasanaethau Maethu Rheoleiddiedig
  • Gwasanaethau Mabwysiadu Rheoleiddiedig
  • Gwasanaethau Eirioli Rheoleiddiedig
  • Gwasanaethau Lleoli Oedolion

Mae'r wybodaeth a gaiff ei chynnwys yn y datganiadau blynyddol wedi'i nodi yn Neddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) 2017.

Paratoi

Bydd modd defnyddio'r system Datganiadau Blynyddol drwy eich cyfrif AGC Ar-lein. Caiff y system ei datblygu fel y bydd modd i unrhyw un sydd â'r mynediad angenrheidiol, gan gynnwys cynorthwywyr ar-lein, gwblhau'r wybodaeth sy'n ofynnol yn y Datganiadau Blynyddol. Gwnewch yn siŵr bod eich gweinyddwr AGC Ar-lein wedi rhoi'r caniatadau angenrheidiol i'r unigolion allweddol yn eich sefydliad i gwblhau'r Datganiadau Blynyddol.

Dim ond Unigolyn Cyfrifol y gwasanaeth y cafodd ei ddynodi ar ei gyfer a fydd yn gallu cwblhau'r datganiad o wirionedd sydd wedi'i gynnwys yn y Datganiadau Blynyddol ar gyfer y gwasanaeth hwnnw. Bydd angen i'r darparwr gwasanaeth hefyd gwblhau datganiad o wirionedd a gall unrhyw Unigolyn Cyfrifol gyflwyno Datganiadau Blynyddol cyflawn y darparwr gwasanaeth. Gwnewch yn siŵr y gall pob Unigolyn Cyfrifol dynodedig gael gafael ar eu cyfrifon AGC Ar-lein a'u bod wedi newid statws eu cyfrif i statws Unigolyn Cyfrifol.

Er mwyn sicrhau y caiff eich Datganiadau Blynyddol eu cyflwyno mewn pryd, mewngofnodwch i'ch cyfrif AGC Ar-lein cyn 1 Ebrill er mwyn gwneud yn siŵr bod manylion eich gwasanaeth yn gywir ac yn gyfredol.

Datganiad Cydymffurfio

Bydd gofyn i'r Unigolyn Cyfrifol ddarparu datganiad cydymffurfio ar gyfer y gwasanaeth y mae wedi'i ddynodi ar ei gyfer o fewn y Datganiadau Blynyddol. Dylai amlinellu sut y mae'r gwasanaeth yn cyrraedd y safonau gofal a chymorth a nodir yn y rheoliadau.

Bydd gofyn i'r Unigolyn Cyfrifol baratoi'r datganiad cydymffurfio hwn. Wrth lunio'r datganiad, rhaid i'r Unigolyn Cyfrifol ystyried canlyniad yr adolygiad diweddaraf o ansawdd y gofal.

Dyluniwyd ein templed ar gyfer adroddiadau ar adolygiadau o ansawdd y gofal  er mwyn rhoi cymorth i'r Unigolyn Cyfrifol gwblhau ei ddatganiad cydymffurfio, i'w gynnwys yn y Datganiad Blynyddol. 
 

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More