Ein harolygiadau

Staff gyda phlant mewn meithrinfa

Byddwn yn arolygu gwasanaethau sydd wedi’u cofrestru gyda ni er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn darparu gofal diogel.

Rydym yn arolygu gwasanaethau sydd wedi eu cofrestru gyda ni i wirio eu bod yn darparu gofal diogel. Rydym hefyd yn gwirio bod hawliau pobl yn cael eu parchu a bod eu hansawdd bywyd yn cael ei wella.

Newid y ffordd rydym yn arolygu

Rydym wedi newid y ffordd rydym yn arolygu gwasanaethau oedolion, cartrefi plant, gwasanaethau gofal plant a chwarae, a gwasanaethau maethu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am y newidiadau ar ein tudalennau 'Newid y ffordd rydym yn arolygu'.

Rydym yn datblygu fframweithiau arolygu newydd ar gyfer gwasanaethau gofal cartref a mabwysiadu. Ar gyfer y gwasanaethau hyn, defnyddiwch y canllawiau arolygu cyfredol.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Pwy sy’n cael eu harolygu gennym

 • Gwasanaethau cartrefi gofal – gan gynnwys y rhai sy'n darparu gwasanaethau cartrefi gofal ar gyfer plant neu oedolion 
 • Gwasanaethau cymorth cartref – gwasanaeth a all ddarparu gofal yn eich cartref eich hun yn ogystal â chymorth cyffredinol 
 • Gwasanaethau canolfannau preswyl i deuluoedd
 • Gwasanaethau llety diogel
 • Gwasanaethau lleoli oedolion
 • Gwarchodwyr plant
 • Gofal dydd llawn
 • Gofal y tu allan i’r ysgol
 • Gwasanaethau gofal dydd i blant o dan 12 mlwydd oed
 • Gwasanaethau maethu
 • Gwasanaethau mabwysiadu
 • Ysgolion preswyl
 • Ysgolion arbennig preswyl
 • Colegau addysg bellach sy'n darparu llety i fyfyrwyr sy'n iau na 18 oed 

Sut rydym yn arolygu

Cod ymarfer

Mae'r cod ymarfer yn amlinellu sut rydym yn arolygu gwasanaethau sydd wedi'u cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Dolen allanol). Er nad yw'r cod yn berthnasol i arolygu gwasanaethau gofal plant a chwarae na gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, rydym yn defnyddio egwyddorion y cod pan fyddwn yn arolygu'r gwasanaethau hyn.

Fframweithiau arolygu

Er mwyn cefnogi dull cyson o weithredu'r broses arolygu,  rydym wedi datblygu fframweithiau arolygu sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau a sut olwg sydd ar wasanaeth da. Mae gan wasanaethau cartrefi gofal, gwasanaethau maethu, a gwasanaethau gofal plant a chwarae eu fframwaith arolygu eu hunain yr ydym yn ei ddefnyddio pan fyddwn yn arolygu'r gwasanaethau hyn. 

Ar gyfer pob gwasanaeth arall, rydym yn defnyddio'r canllawiau arolygu cyfredol.

Mae ein holl arolygiadau bron yn ddirybudd, ac eithrio gwasanaethau maethu a mabwysiadu. Rydym hefyd yn ffonio gwarchodwyr plant a gwasanaethau chwarae mynediad agored un wythnos cyn ein harolygiad arfaethedig. Mae hyn i wirio eu hargaeledd a'u hamseroedd gweithredu.

Yn ystod yr arolygiad

Bydd ein harolygwyr yn defnyddio gwahanol ddulliau i archwilio’r gwasanaeth a ddarperir. Gall y dulliau hynny gynnwys y canlynol:

 • Siarad â’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth a gwrando arnynt
 • Arsylwi’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth, gan ddefnyddio’r Fframwaith Arsylwi Cryno ar gyfer Arolygu
 • Siarad â pherthnasau’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth a gwrando arnynt
 • Siarad ag aelodau o staff a gwrando arnynt
 • Siarad â’r rheolwr a gweithwyr proffesiynol sy’n ymweld â’r gwasanaeth a gwrando arnynt
 • Darllen polisïau a chofnodion perthnasol
 • Dosbarthu holiaduron i bobl, gweithwyr proffesiynol a pherthnasau lle bo hynny’n briodol
 • Archwilio ac adrodd os darperir gwasanaeth yn Gymraeg heb fod rhywun yn gorfod gofyn amdano. Adwaenir hyn fel y 'Cynnig gweithredol'

Ar ôl yr arolygiad

 • Mae'n bosibl y bydd yr arolygydd yn trafod ei ganfyddiadau â'r darparwr yn ystod neu ar ddiwedd yr arolygiad
 • Bydd yr arolygydd yn gadael holiadur adborth ôl-arolygiad gyda'r darparwr ar ddiwrnod yr arolygiad
 • Bydd yr arolygydd yn ysgrifennu canfyddiadau ei ymweliad mewn adroddiad arolygu. Anfonir yr adroddiad at y darparwr ar ôl yr arolygiad o fewn 28 diwrnod
 • Bydd gan y person cofrestredig sy'n darparu'r gwasanaeth 14 diwrnod i wneud sylwadau ar gywirdeb ffeithiol yr adroddiad. Mae'n bosibl y gwneir diwygiadau ar sail y sylwadau rydym yn eu derbyn
 • Wedyn mae'r adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar ar ein cyfeiriadur (ac eithrio cartrefi plant)
 
Lawrlwytho dogfennau