Sut rydym yn arolygu gwasanaethau gofal i oedolion

Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â sut rydym yn arolygu cartrefi gofal i oedolion.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Yr hyn rydym yn ei archwilio ac adrodd amdano

Pan fydd ein harolygwyr yn ymweld â gwasanaeth gofal, byddant yn ystyried pedair thema graidd:

  • Lles
  • Gofal a chymorth
  • Yr amgylchedd
  • Arweinyddiaeth a rheolaeth

Pa mor aml rydym yn arolygu

Rydym yn arolygu gwasanaethau gofal i oedolion bob blwyddyn fel rhan o'n rhaglen dreigl ni.

Mae gennym ddau fath o arolygiad: llawn ac â phwyslais penodol.

Arolygiadau llawn

Yn ystod arolygiadau llawn, rydym yn gwirio bod y darparwyr yn darparu gwasanaeth yn unol â'r gyfraith. Rydym hefyd yn gwirio eu bod yn bodloni amodau eu cofrestriad.

Arolygiadau â phwyslais penodol

Fel arfer, mae'r rhain yn cael eu cynnal pan fydd pryderon yn cael eu lleisio neu i wneud gwaith dilynol ynglŷn â meysydd i'w gwella a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol. Mae'n bosibl y bydd yr arolygiadau hyn yn ystyried rhai agweddau ar y gwasanaeth yn unig.

Fel arfer, mae ein holl arolygiadau'n ddirybudd, er ei bod yn bosibl, mewn amgylchiadau eithriadol, y byddwn yn ffonio ddiwrnod neu ddau ymlaen llaw i leihau unrhyw aflonyddwch neu drallod cymaint ag y bo modd.

Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth

Mae rhagor o wybodaeth am gwblhau eich SASS ar gael ar ein tudalen 'SASS'.

Cymorth i ddarparwyr

Dylai darparwyr ddarllen ein cod ymarfer. Mae'n amlinellu sut rydym yn arolygu gwasanaethau sydd wedi'u cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Dolen allanol).

Rydym hefyd wedi cynhyrchu llawlyfr arolygu ar gyfer gwasanaethau i oedolion a fframweithiau o'r hyn y byddwn yn arolygu yn ei erbyn.

 
Lawrlwytho dogfennau