Cyflwyno Datganiad Blynyddol

Mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau gyflwyno datganiad blynyddol.

Mae Deddf 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau cofrestredig gyflwyno datganiad blynyddol ar ôl diwedd pob blwyddyn ariannol.

Dyddiadau cyflwyno

  • Gwasanaethau cartrefi gofal, gwasanaethau canolfannau preswyl i deuluoedd, gwasanaethau llety diogel a gwasanaethau cymorth cartref - rhaid cyflwyno'r gyfres gyntaf o ddatganiadau blynyddol erbyn 27 Mai 2020.
  • Gwasanaethau maethu, gwasanaethau mabwysiadu, gwasanaethau eirioli a gwasanaethau lleoliadau oedolion - rhaid cyflwyno'r gyfres gyntaf o ddatganiadau blynyddol erbyn 27 Mai 2021.
  • Caiff Darparwyr Gwasanaethau 56 o ddiwrnodau ar ôl diwedd y flwyddyn ariannol i gyflwyno eu datganiad blynyddol. 

Caiff y wybodaeth sydd angen ei chynnwys mewn datganiad blynyddol ei nodi yn Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) 2017.

Bydd AGC yn darparu templed ar-lein ar gyfer y datganiad blynyddol. Bydd rhagor o ganllawiau ar y wybodaeth i'w chyflwyno yn y datganiad blynyddol ar gael maes o law. 

Datganiad Cydymffurfio 

Bydd gofyn i chi ddarparu datganiad cydymffurfio gyda'ch datganiad blynyddol. Dylai'r datganiad hwn nodi sut y mae eich sefydliad yn cyrraedd y safonau gofal a chymorth a nodir yn y rheoliadau. 

Bydd gofyn i'r Unigolyn Cyfrifol baratoi'r datganiad cydymffurfio hwn. Wrth baratoi'r datganiad, rhaid i'r Unigolyn Cyfrifol gyfeirio at ganlyniadau'r adolygiad diweddaraf o ansawdd y gofal. 

Dyluniwyd ein templed ar gyfer adroddiadau ar adolygiadau o ansawdd y gofal  er mwyn rhoi cymorth i'r Unigolyn Cyfrifol gwblhau ei ddatganiad cydymffurfio, i'w gynnwys yn y datganiad blynyddol.