Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Cyflwyno Datganiad Blynyddol

Yng ngoleuni'r pwysau presennol sydd ar ddarparwyr gofal cymdeithasol o ganlyniad i argyfwng Covid-19,
rydym wedi cytuno â Llywodraeth Cymru i ohirio gweithredu'r gofyniad dychwelyd blynyddol o un flwyddyn, hyd at Fai 2021.

Felly, ni fydd yn ofynnol i ddarparwyr gwblhau datganiad blynyddol yn 2020.

Mae Deddf 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau cofrestredig gyflwyno Datganiad Blynyddol ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol.

cyflwyno

Bydd y Datganiad Blynyddol ar gael o Ebrill 2021 a rhaid i ddarparwyr gwasanaethau sy'n gweithredu unrhyw un o'r gwasanaethau canlynol ei gyflwyno erbyn hanner nos, 26 Mai 2021:

 • Gwasanaethau Cartrefi Gofal
 • Gwasanaethau Cymorth Cartref
 • Gwasanaethau Llety Diogel
 • Gwasanaethau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd
 • Gwasanaethau Maethu
 • Gwasanaethau Mabwysiadu
 • Gwasanaethau Eirioli
 • Gwasanaethau Lleoli Oedolion

Caiff y wybodaeth sydd angen ei chynnwys mewn datganiad blynyddol ei nodi yn Neddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Datganiadau Blynyddol) (Cymru) 2016. Gellir dod o hyd i gopi drafft o'r cwestiynau allweddol i'w cynnwys mewn Datganiad Blynyddol yn y ddogfen isod.

Paratoi

 • Caiff system y Datganiad Blynyddol ei datblygu er mwyn galluogi unrhyw un sydd â mynediad priodol, gan gynnwys cynorthwywyr ar-lein i gwblhau'r wybodaeth sydd angen ei chynnwys yn y Datganiad Blynyddol. Gwnewch yn siŵr bod eich gweinyddwr AGC Ar-lein wedi rhoi'r caniatadau priodol i'r unigolion allweddol yn eich sefydliad i gwblhau'r Datganiad Blynyddol.

 • Dim ond yr Unigolyn Cyfrifol yn y gwasanaeth y'i dynodwyd ar ei gyfer a fydd yn gallu cwblhau'r datganiad o wirionedd sydd wedi'i gynnwys yn y Datganiad Blynyddol ar gyfer y gwasanaeth hwnnw. Bydd angen i'r darparwr gwasanaeth hefyd gwblhau datganiad o wirionedd a gall unrhyw Unigolyn Cyfrifol gyflwyno Datganiad Blynyddol cyflawn y darparwr gwasanaeth. Gwnewch yn siŵr bod yr holl unigolion cyfrifol dynodedig yn gallu cael gafael ar eu cyfrifon AGC Ar-lein a'u bod wedi newid statws eu cyfrif i statws unigolyn cyfrifol.

 • Er mwyn sicrhau bod eich Datganiad Blynyddol yn cael ei gyflwyno mewn pryd, mewngofnodwch i'ch cyfrif AGC Ar-lein cyn 1 Ebrill er mwyn sicrhau bod manylion eich gwasanaeth yn gywir ac yn gyfredol.

Datganiad Cydymffurfio

Bydd gofyn i'r Unigolyn Cyfrifol ddarparu datganiad cydymffurfio ar gyfer y gwasanaeth y'i dynodwyd ar ei gyfer yn ogystal â'r Datganiad Blynyddol. Dylai'r datganiad hwn nodi sut y mae'r gwasanaeth yn cyrraedd y safonau gofal a chymorth a nodir yn y rheoliadau.

Bydd gofyn i'r Unigolyn Cyfrifol baratoi'r datganiad cydymffurfio hwn. Wrth baratoi'r datganiad, rhaid i'r Unigolyn Cyfrifol gyfeirio at ganlyniadau'r adolygiad diweddaraf o ansawdd y gofal.

Dyluniwyd ein templed ar gyfer adroddiadau ar adolygiadau o ansawdd y gofal  er mwyn rhoi cymorth i'r Unigolyn Cyfrifol gwblhau ei ddatganiad cydymffurfio, i'w gynnwys yn y Datganiad Blynyddol. 
 

Lawrlwytho dogfennau

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More