Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Adolygiad o'r cymorth gofal iechyd i bobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yng Ngogledd Cymru

Roedd hwn yn adolygiad ar y cyd rhyngom ni ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC).

Wedi'i gynnal gennym ni ac AGIC, gwnaeth y prosiect peilot hwn ystyried pa mor dda y diwallwyd anghenion gofal iechyd pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yng Ngogledd Cymru, a sut y gallai'r ddwy arolygiaeth gydweithio ar y mater hwn. 

Deilliodd hyn o adolygiad gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, “Lle i’w Alw’n Gartref?”

Canfyddiadau  

Nododd yr adroddiad fod rhai materion cyffredin ym mhob gwasanaeth y mae angen mynd i'r afael â nhw er mwyn rhoi gofal di-dor o ansawdd da i bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal. 

Ymhlith y rhain roedd bod yn glir ynghylch rolau a chyfrifoldebau rhwng cartrefi gofal a'r bwrdd iechyd; cyfathrebu gwell rhwng cartrefi gofal a'r bwrdd iechyd er mwyn ei gwneud yn bosibl i adborth gael ei roi yn barhaus; a sefydliadau'n gweithio gyda'i gilydd er budd pennaf y bobl y maent yn eu cefnogi. 

Meysydd i'w gwella

Gwnaeth yr adolygiad nodi meysydd i'w gwella i'r bwrdd iechyd eu datblygu, gan gynnwys y canlynol:

  • Gweithio gyda chartrefi gofal i nodi hyfforddiant er mwyn cynnal hyder a chymhwysedd gweithwyr gofal i reoli anghenion iechyd arferol preswylwyr. 
  • Datblygu pecyn gwybodaeth sy'n nodi'r hyn sydd ar gael i bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal a'r ffordd y gellir cael gafael arno, ynghyd â phwyntiau cyswllt penodol i gael gwybodaeth ac adborth. 
  • Gweithio gyda'r sector cartrefi gofal i nodi pryderon a materion sy'n ymwneud â chymorth ymataliaeth a sut yr eir i'r afael â'r rhain. 
  • Sicrhau bod adnoddau digonol ar gael i ddiwallu anghenion pobl â dementia mewn cartrefi gofal a bod gwasanaethau yn cael eu darparu mewn ffordd amserol a chyson ledled Gogledd Cymru. 
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More