Cwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS): Cartrefi gofal i oedolion, cartrefi plant ac asiantaethau gofal cartref

Sut i gwblhau eich SASS os ydych yn rhedeg cartref gofal i oedolion, cartref plant neu asiantaeth gofal cartref.

Os ydych yn rhedeg cartref gofal i oedolion, cartref plant neu asiantaeth gofal cartref, roedd yn ofynnol eich bod yn cwblhau a chyflwyno SASS â phwyslais gan ddefnyddio AGC Ar-lein (Dolen allanol). Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau a chyflwyno eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth oedd 15 Tachwedd 2017

Dim ond yr unigolyn cyfrifol neu'r person cofrestredig oedd yn gallu cwblhau'r SASS.

Roedd angen i chi gwblhau'r SASS waeth a yw eich gwasanaeth yn weithredol ai peidio. 

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

Cwblhau'r SASS oedd y cam cyntaf fel rhan o broses drosglwyddo Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, a fydd yn dod i rym ym mis Ebrill 2018.

Os ydych yn bwriadu parhau i gynnal gwasanaeth gofal ar ôl mis Ebrill 2018, bydd yn rhaid i chi ailymgeisio ar gyfer cael eich cofrestru o dan y Ddeddf. Cewch ragor o wybodaeth am ailgofrestru ar ein tudalen 'Ailgofrestru'.

Mae gennyf gyfrif AGC Ar-lein ac rwyf wedi cyflwyno fy SASS â phwyslais penodol – beth sydd arnaf angen ei wneud nawr?

Os oes gennych gyfrif AGC Ar-lein ac rydych wedi cyflwyno eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth, gallwch barhau i fynd at AGC Ar-lein (Dolen allanol) a gweld y ffurflen Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth a gyflwynwyd gennych. Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth arall.

Ni fyddwch yn gallu gwneud unrhyw newidiadau. Os oes angen i chi ein hysbysu am unrhyw newidiadau i’ch gwasanaeth neu wneud amrywiad, bydd rhaid i chi gyflwyno'r rhain drwy ddefnyddio ein ffurflenni hysbysu neu ein ffurflenni am wneud newidiadau i'ch cofrestriad.

Ni wnes i gyflwyno fy SASS ar-lein ond mae gen i gyfrif AGC Ar-lein

Mae'n ofynnol i chi gwblhau a chyflwyno Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth fel rhan o'ch cofrestriad i ddarparu gwasanaeth gofal. Os nad ydych chi wedi cyflwyno eich ffurflen Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth, mae dal angen i chi ei chwblhau a'i chyflwyno gan ddefnyddio AGC Ar-lein. (Dolen allanol) Byddwn yn ysgrifennu atoch yn dweud yr hyn sydd angen i chi ei wneud. 

Ni chyflwynais fy SASS ac nid oes gennyf gyfrif AGC Ar-lein

Mae'n ofynnol i chi gwblhau a chyflwyno Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth fel rhan o'ch cofrestriad i ddarparu gwasanaeth gofal. Os nad ydych chi wedi cyflwyno eich ffurflen Ddatganiad Hunanasesu Gwasanaeth, mae dal angen i chi ei chwblhau a'i chyflwyno gan ddefnyddio AGC Ar-lein. (Dolen allanol) 

Byddwn yn ysgrifennu atoch yn dweud yr hyn sydd angen i chi ei wneud.

Os oes angen i chi ein hysbysu am unrhyw newidiadau i’ch gwasanaeth neu wneud amrywiad, bydd yn rhaid i chi gyflwyno'r rhain drwy ddefnyddio ein ffurflenni hysbysu neu ein ffurflenni am wneud newidiadau i'ch cofrestriad

Os oes angen cymorth arnoch i ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni ar 0300 7900 126.

Mae gen i gyfrif AGC Ar-lein ac rwyf wedi cyflwyno fy SASS, ond rwyf am wneud newidiadau

Unwaith i chi gyflwyno eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth, ni allwch ei olygu nac ei newid. Bydd y wybodaeth a roddir gennych yn ein helpu i baratoi ar gyfer y broses o weithredu Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 a rhoi gwybodaeth i Lywodraeth Cymru i werthuso effaith unrhyw benderfyniad ynglŷn â'r gofynion o ran yr amgylchedd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni. 

Pam mae angen y wybodaeth hon arnom ni?

Mae angen y wybodaeth hon arnom i wneud y canlynol:

  • cadarnhau bod manylion eich cofrestriad yn gyfredol ac yn gywir; a
  • cael gwybod sut rydych yn bwriadu cofrestru o dan y Ddeddf newydd ym mis Ebrill 2018.

Sut rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i baratoi ar gyfer gweithredu'r Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) drwy gadarnhau bod manylion cofrestru yn gyfredol ac yn gywir. Bydd hyn yn ein galluogi i gydnabod unrhyw wallau nawr a rhoi sylw iddynt cyn y broses drosglwyddo ar gyfer y Ddeddf. 

Ni fyddwn yn eich gorfodi i lynu wrth y wybodaeth ynghylch sut rydych yn bwriadu cofrestru eich gwasanaeth o dan y Ddeddf, gan ein bod yn deall y gall hyn newid. Fodd bynnag, bydd yn rhoi dealltwriaeth well i ni o'r math o geisiadau y gallwn eu derbyn ym mis Chwefror 2018 a'n helpu gyda'n gwaith o gynllunio.

Cymorth

Os ydych yn cael problemau technegol o ran defnyddio AGC Ar-lein (er enghraifft, eich bod wedi anghofio eich manylion mewngofnodi i AGC Ar-lein), anfonwch e-bost at agc.arlein@llyw.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 7900 126. Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, gallwch ei ailosod trwy ddilyn y canllawiau ar y sgrin pan fyddwch yn mewngofnodi i'ch cyfrif.

 
Lawrlwytho dogfennau