Cwblhau eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth: Gwasanaethau gofal plant a chwarae

Gwybodaeth am eich Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth (SASS).

Mae Gofal Plant a Chwarae yn mynd ar-lein o 6 Ionawr 2020. AGC Ar-lein (Dolen allanol).

Bydd angen i bob darparwr gofal plant a chwarae gwblhau a chyflwyno ei ddatganiad hunanasesu gwasanaeth ar-lein. Dim ond yr Unigolyn Cyfrifol neu'r Person Cofrestredig all gwblhau'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth.

Rhwng 4 Tachwedd a 18 Tachwedd, anfonir llythyrau at bob darparwr gofal plant a chwarae i'w hysbysu bod angen creu ac actifadu cyfrif AGC Ar-lein er mwyn paratoi ar gyfer cwblhau'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth.

Bydd AGC Ar-lein ar gael i chi gwblhau a chyflwyno'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth o 6 Ionawr 2020. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth yw 4 Chwefror 2020. Gan fod hwn yn ofyniad rheoleiddiol o dan Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 (Rheoliad 17), bydd methu â chyflwyno'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth yn golygu na fyddwch yn cydymffurfio â'r gyfraith. Gall hyn effeithio ar eich sgôr yn yr arolygiad ac efallai y caiff camau gorfodi eu cymryd.

Mae gennyf gwestiwn am gwestiynau'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth. Ble gallaf gael help?

Os oes gennych gwestiwn am y cwestiynau Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth, dylech gysylltu â'r darparwr/sefydliadau sy'n aelodau a fydd yn eich cynorthwyo gydag unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. Byddant yn cefnogi unrhyw unigolyn p'un a yw'n aelod o'r grŵp hwnnw ai peidio.

Rwy'n canslo neu'n atal fy ngwasanaeth yn wirfoddol. A oes angen i mi gwblhau'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth?

Os byddwch yn ysgrifennu atom i ganslo neu atal eich gwasanaeth yn wirfoddol cyn 4 Chwefror 2020, ni fydd angen i chi gwblhau'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth.

Pryd bydd AGC Ar-lein ar gael i gwblhau'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth?

Bydd AGC Ar-lein ar gael o 6 Ionawr 2020.

Beth yw'r dyddiad cau ar gyfer y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth?

Mae'n rhaid cwblhau'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth a'i gyflwyno erbyn 4 Chwefror 2020.

Pam mae angen y wybodaeth hon arnom?

Mae'n bwysig bod gennym wybodaeth gyfredol a chywir am eich gwasanaeth cofrestredig. Bydd yr arolygydd hefyd yn defnyddio'r wybodaeth i gynllunio ar gyfer arolygiad.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Mae ein hysbysiad preifatrwydd yn nodi'r math o wybodaeth bersonol y gallai fod angen i ni ei chasglu amdanoch, yr hyn rydym yn ei wneud gyda'r wybodaeth, gyda phwy y gallai fod angen i ni ei rhannu, am faint y byddwn yn ei chadw a beth yw eich hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth. Mae ein hysbysiad preifatrwydd wedi cael ei ddatblygu yn unol â chyfreithiau GDPR a Diogelu Data'r DU.

Cymorth Technegol Ar-lein ar gyfer y Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth

Ni allaf gofio fy enw defnyddiwr i fewngofnodi

Gallwch greu cyfrif ar-lein newydd gydag enw defnyddiwr amgen drwy ddewis ‘creu cyfrif newydd’ a dilyn y cyfarwyddiadau.

Ni allaf gofio fy nghyfrinair i fewngofnodi

Gellir ailosod cyfrineiriau i AGC Ar-lein drwy ddewis ‘Can't access your account’. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar-lein.

Nid wyf wedi cael fy nghod dilysu

Cadarnhewch fod y cyfeiriad e-bost cywir wedi cael ei ddefnyddio. Rydym hefyd yn eich cynghori i edrych yn eich ffolder post sothach.

Rwy'n gweld neges gwall wrth fewnbynnu'r cod dilysu

Mae'n rhaid i chi fewnbynnu'r cod o fewn dwy awr o'i gael. Os oes mwy na dwy awr wedi mynd heibio, gofynnwch am god arall drwy glicio ar y botwm anfon cod newydd.

Rwyf wedi cynhyrchu mwy nag un cod dilysu

Caiff pob cod blaenorol ei ddisodli gan y cod newydd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r cod a gafwyd yn fwyaf diweddar a'i fewngofnodi â llaw.

Os byddwch yn parhau i gael anawsterau technegol gydag AGC Ar-lein, cysylltwch â ni ar 0300 7900126, opsiwn 4 neu e-bostiwch ciw@gov.wales.