Cofrestrwch i ddod yn warchodwr plant

Gwybodaeth a chanllawiau i'ch helpu chi gofrestri fel gofalydd plant.

Pwy sydd angen cofrestru?

Gwarchod plant yw pan fydd unigolyn yn cael ei dalu i edrych ar ôl un neu fwy o blant dan 12 oed mewn adeilad domestig, er enghraifft yn ei gartref.

Gallwch ganfod a oes angen i chi gofrestru trwy wirio'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir.

Sut i gofrestru

Cyn i chi ddechrau'r broses gofrestru, dylech ddilyn y camau isod:

Gallwch lawrlwytho'r ffurflenni cofrestru a'r canllawiau isod, neu gallwch gysylltu â'n tîm cofrestru ar gyfer pecyn cofrestru.

Sut i gyflwyno eich cais

Pan fyddwch yn barod i gyflwyno eich cais, ffoniwch ni ar 0300 126 7900 a dewiswch 'Tîm Cofrestru' o'r ddewislen a geir dros y ffôn. 
Cofiwch y bydd angen i chi hefyd gael gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) fel rhan o'r broses hon. I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud hynnny cliciwch ar y ddolen hon archwiliadau gan y gwasanaeth datgelu gwahardd.

Os ydych yn gwneud cais am wiriad DBS drwy Vibrant Nation a bod angen cyflwyno eich manylion adnabod, gallwch wneud hyn fel rhan o'ch apwyntiad i gyflwyno eich cais i gofrestru â ni. 

Mae'n rhaid cwblhau eich cais i gofrestru fel gwarchodwr plant (neu ddarparwr gofal dydd) cyn y gallwn ei dderbyn. 
Rydym wedi cynnwys dolenni isod i'r rhestrau gwirio rydym yn eu defnyddio i wirio bod eich cais wedi'i gwblhau. 

Beth am edrych arnynt er mwyn sicrhau bod gennych bopeth cyn i chi ddod i mewn i'n gweld ni.

Cymwysterau

Mae'n rhaid eich bod yn meddu ar y canlynol:

  • Tystysgrif cymorth cyntaf
  • Hyfforddiant Lefel 3 'gofal plant yn y cartref'

Cynllunio lleol

Ni fyddwn yn gofyn bellach am dystiolaeth ynglŷn â statws cynllunio adeiladau gwarchodwyr plant, ac ni fydd arnom angen unrhyw ddatganiad mewn perthynas â chynllunio. Mae hyn yn berthnasol i'r rhai sy'n gwneud cais i gofrestru gyda ni am y tro cyntaf. 

Chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod eich adeilad yn cydymffurfio â rheolau cynllunio ac adeiladu, yn ogystal â rheoliadau iechyd yr amgylchedd a rheoliadau diogelwch tân.

Ein swyddogaeth ni yw sicrhau bod yr adeilad yn ddiogel ac yn addas ar gyfer darparu gofal, gan ystyried uchafswm nifer y plant y byddwch yn gofalu amdanynt ar unrhyw un adeg, a'r lle sydd ar gael i bob plentyn.

Mae cydymffurfiaeth â safonau gofal plant yn wahanol i ganiatâd cynllunio. Bydd awdurdodau cynllunio lleol yn parhau i ystyried cymeriad yr adeilad mewn perthynas â'r holl blant sy'n derbyn gofal. Mae gennych gyfrifoldeb i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau eraill sy'n effeithio ar eich lleoliad a'ch busnes, megis rheolau cynllunio ac adeiladu.

Mae rhagor o wybodaeth am gynllunio ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru (Dolen allanol).

Gofal plant di-dreth

Y prif bethau y dylech eu gwybod am ofal plant di-dreth gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. (Dolen Saesneg yn unig)

Ansawdd y Gofal

Mae'r templed Adolygiad ar Ansawdd y Gofal hwn ar gael i'ch cynorthwyo wrth fformatio eich Adolygiad ar Ansawdd y Gofal. Os byddwch yn defnyddio fformat arall, mae'n rhaid iddo gydymffurfio â Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010. 

Nid oes angen i chi anfon copi o'ch arolygiad atom oni bai y gofynnwyd yn benodol i chi wneud hynny gan eich arolygydd. Ar gyfer y gwasanaethau hynny sydd i fod i gael arolwg ar y cyd gan CIW ac Estyn yn fuan, gallwch ddefnyddio'r templed a chwmpasu pob thema yn y fframwaith arolygu ar y cyd, neu ddefnyddio dull arall.

 
Lawrlwytho dogfennau