Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Archwiliadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Pen Arolygiaeth Gofal Cymru yn gowredd ar Ffurflen

Gwybodaeth am sut i gyflwyno cais am archwiliadau gan y Gwasanaeth Datgelu.

Rydym eisiau sicrhau bod pobl sy'n derbyn gwasanaethau yn ddiogel. 

Mae'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn gyfrifol am y canlynol:

 • Prosesu ceisiadau am wiriadau o gofnodion troseddol
 • Penderfynu a yw'n briodol rhoi unigolyn ar restr wahardd neu ei dynnu oddi arni
 • Ychwanegu neu dynnu pobl oddi ar restr wahardd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer plant ac oedolion yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a Lloegr.

Mae'n ofynnol i ni rannu gwybodaeth â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd pan fo angen.

Newidiadau o ran sut y gallwch wneud cais am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Rydym wedi newid y ffordd yr ydym yn prosesu gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Os ydych yn cofrestru gyda ni am y tro cyntaf neu rydych eisoes wedi’ch cofrestru gyda ni, ond bod angen i chi adnewyddu eich gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac rydych yn gymwys, mae'n rhaid i chi wneud cais drwy ddilyn y broses newydd.

Pwysig: Nid ydym bellach yn darparu ffurflenni papur ar gyfer ceisiadau i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae'n rhaid i chi ddefnyddio ein gwasanaeth ar lein i gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Pwy sy'n gorfod gwneud cais am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae'n rhaid i'r holl weithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru feddu ar dystysgrif gyfredol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd sy'n cynnwys gwiriad 'Manylach â Rhestr Wahardd' ar gyfer y gweithlu perthnasol. Gall y rhan fwyaf o bobl gael eu gwiriad drwy eu cyflogwr neu gorff ymbarél.

Os nad yw hyn yn bosibl ac rydych yn dymuno cyflwyno cais i gofrestru gyda ni, neu os ydych yn adnewyddu eich tystysgrif, gallwn eich helpu chi gyda'ch gwiriad.

Gallwch wneud cais am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd drwy ddefnyddio ein gwasanaeth ar-lein os ydych yn gwneud un o'r swyddi canlynol neu os ydych yn un o'r canlynol:

 • Unigolyn cofrestredig
 • Unigolyn cyfrifol
 • Gwarchodwr plant
 • Cynorthwyydd Gwarchodwr Plant
 • Aelod o'r cartref (gwarchodwr plant)
 • Unigolyn sy'n byw 'ar y safle' neu mewn rhandy cyffiniol neu fflat.

Sut i wneud cais am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

 1. Mae'n rhaid i chi gysylltu ag un o'n swyddfeydd er mwyn gofyn am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
 2. Byddwn yn cadarnhau os ydych yn gymwys am wiriad ac os nad yw'n bosibl i chi gwblhau eich gwiriad drwy eich cyflogwr
 3. Unwaith i ni gadarnhau hyn byddwn yn eich cyfeirio at ein darparwr trydydd parti
 4. Byddwch yn cael e-bost cadarnhau gan ein cyflenwr trydydd parti a fydd yn cynnwys y manylion mewngofnodi y bydd arnoch eu hangen er mwyn cwblhau eich cais ar-lein i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
 5. Mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r manylion hyn i fewngofnodi i'n gwasanaeth ar-lein a chwblhau eich cais am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
 6. Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich cais i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, rhoddir manylion i chi ynglŷn â sut y gallwch wneud cais yn un o'n swyddfeydd er mwyn caniatáu i ni wirio eich hunaniaeth (gwiriad adnabod)
 7. Mae'n rhaid i chi fynychu eich apwyntiad er mwyn gwirio eich dogfennau adnabod lle y byddwn yn gwirio eich hunaniaeth
 8. Yn ystod argyfwng COVID-19, cynhelir gwiriadau prawf adnabod drwy gyswllt fideo, sef Skype for business (nid oes modd defnyddio apiau megis WhatsApp a Zoom)
 9. Unwaith i ni sicrhau eich hunaniaeth, byddwn yn cadarnhau hyn gyda'n darparwr trydydd parti
 10. Bydd ein darparwr trydydd parti'n cydlofnodi eich cais i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac yn ei anfon at y  Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd er mwyn ei brosesu
 11. Bydd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn cynnal ei wiriadau ac yn cyflwyno eich tystysgrif Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i chi. Byddant hefyd yn rhoi gwybod i ni pan fydd eich gwiriad wedi cael ei gwblhau, a'r canlyniad
 12. Os yw tystysgrif yn cynnwys gwybodaeth 'gadarnhaol' er enghraifft, euogfarnau, neu restrau gwahardd, wedyn byddwn yn ystyried hyn ymhellach.

A oes modd i mi ddefnyddio fy nhystysgrif bresennol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd pan fyddaf yn gwneud cais i gofrestru?

Ar gyfer y rhan fwyaf o wasanaethau (ar wahân i'r rheini sydd wedi'u cofrestru o dan y Ddeddf Safonau Gofal 2000) (Dolen allanol) caniateir i chi ddefnyddio eich tystysgrif Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gyfredol i gefnogi eich cais i gofrestru yn yr achosion canlynol:

 • Nid yw'n fwy na thri mis ers y dyddiad cyhoeddi gwreiddiol
 • Mae ar gyfer gwiriad manylach gyda'r rhestr wahardd ac yn ymwneud â'r gweithlu yr ydych yn gwneud cais amdano
 • Rydym wedi gweld eich tystysgrif wreiddiol

Os nad ydych yn gallu bodloni'r gofynion uchod, bydd angen i chi wneud cais newydd i’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Cofrestru gyda Gwasanaeth Diweddaru'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae Gwasanaeth Diweddaru'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn eich galluogi i gadw eich tystysgrif Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (Saesneg yn unig, Dolen allanol) yn gyfredol er mwyn caniatáu i chi fynd â hi gyda chi pan fyddwch yn newid swydd neu rôl o fewn yr un gweithlu. 

Mae cofrestru gyda Gwasanaeth Diweddaru'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn golygu na fydd angen i chi adnewyddu'ch tystysgrif cyhyd â'ch bod yn cynnal eich tanysgrifiad blynyddol ac mae eich tystysgrif yn parhau i fod yn 'gyfredol' – hynny yw, nid oes unrhyw wybodaeth newydd yn cael ei datgelu.
Gallwch gofrestru ar gyfer Gwasanaeth Diweddaru'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd wrth i chi gwblhau eich ffurflen gais ar-lein.

Os ydych yn dewis tanysgrifio i'r Gwasanaeth Diweddaru yn ystod y cyfnod cyn Ebrill 1 2019, bydd Llywodraeth Cymru yn talu eich ffi o £13 drwy ein gwasanaeth ar-lein. Os ydych yn tanysgrifio, bydd angen i ni weld y dystysgrif wreiddiol a ddefnyddiwyd gennych i danysgrifio i'r gwasanaeth (os yw'n cynnwys gwybodaeth) a chael caniatâd gennych i gynnal gwiriadau cyfnodol o statws eich tystysgrif ar-lein. 

Gweithredir y Gwasanaeth Diweddaru gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Mae rhagor o wybodaeth a chanllawiau ar ei wefan. (Saesneg yn unig, Dolen allanol)

Lawrlwytho dogfennau

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More