Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Cofrestru gwasanaeth

Gwybodaeth a chanllawiau i'ch helpu i gofrestru gwasanaeth.

Pwy sydd angen cofrestru?

 • Gwasanaethau cartrefi gofal
 • Gwasanaethau llety diogel
 • Gwasanaethau canolfannau preswyl i deuluoedd
 • Gwasanaethau cymorth cartref (gwasanaeth a all ddarparu gofal yn eich cartref eich hun, yn ogystal â chymorth cyffredinol)
 • Gwasanaethau mabwysiadu
 • Gwasanaethau maethu
 • Gwasanaethau lleoli oedolion
 • Gwasanaethau eirioli

I gael rhagor o fanylion ynghylch pwy sydd angen cofrestru a'r broses gofrestru, dylech ddarllen y Canllawiau Cofrestru ar ddiwedd y dudalen hon. Mewn ymateb i bandemig Coronafeirws, mae dogfen ganllaw ar gofrestru wedi'i haddasu wedi cael ei llunio i gefnogi ymgeiswyr a darparwyr yn ystod y cyfnod anodd a digynsail hwn. Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch, ewch i'n tudalen cwestiynau cyffredin.

Sut i gofrestru

Gwasanaethau sy'n cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

I gofrestru gwasanaeth gyda ni, mae'n rhaid i chi gwblhau a chyflwyno cais i gofrestru drwy ddefnyddio AGC Ar-lein (Dolen allanol).

Cyn i chi wneud cais

Dylech ddarllen Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Dolen allanol) a Chanllawiau statudol. (Dolen allanol)

Cyn i chi wneud cais, bydd angen y canlynol arnoch:

 • Fersiwn electronig o'r Datganiad o Ddiben ar gyfer pob gwasanaeth rydych yn gwneud cais i'w gofrestru
 • Mae'n rhaid bod gan bob Unigolyn Cyfrifol a phob ymgeisydd unigol dystysgrif DBS gyfredol – naill ai eu bod wedi cofrestru â'r gwasanaeth diweddaru ac yn gallu darparu eu manylion, neu ni all eu tystysgrif DBS fod yn hŷn na thri mis ar adeg cyflwyno'r cais
 • Copi o'r cynlluniau llawr
 • Geirda banc (nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer awdurdodau lleol na byrddau iechyd lleol)
 • Cynllun busnes ar gyfer dwy flynedd gyntaf y gwasanaeth arfaethedig (nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer awdurdodau lleol na byrddau iechyd lleol)
 • Llif arian parod rhagamcanol manwl (nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer awdurdodau lleol na byrddau iechyd lleol)
 • Cyfrifon blynyddol ar gyfer y ddwy flynedd diwethaf, os oes rhai (nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer awdurdodau lleol na byrddau iechyd lleol)
 • Cynllun strwythurol o'r sefydliad (nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer ymgeiswyr unigol)
 • Bydd angen i Unigolion Cyfrifol gael geirda meddygol – bydd yn ofynnol i chi lanlwytho hwn gyda'ch cais

Lawrlwytho dogfennau

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More