Cofrestrwch i ddarparu gwasanaeth

I ddarparu gofal personol neu ofal plant yng Nghymru, efallai y bydd yn rhaid i chi gofrestru gyda ni.

Mae ein rôl fel rheoleiddiwr annibynnol yn golygu mai ni sy'n penderfynu pwy sy'n gallu darparu gwasanaeth gofal. I ddarparu gwasanaeth yng Nghymru, rhaid i chi wneud cais a chwblhau'n llwyddiannus ein proses gofrestru.

Pwy sydd angen cofrestru?

Mae'n rhaid i unrhyw un sydd am ddarparu'r gwasanaethau canlynol yng Nghymru gofrestru gyda ni. Gallwch gofrestru naill ai fel unigolyn neu fel sefydliad.

 • Cartrefi gofal – gan gynnwys y rheini sy'n darparu gwasanaethau cartref gofal ar gyfer plant neu oedolion
 • Gwasanaeth cymorth cartref –  gwasanaeth sy'n gallu darparu gofal yn eich cartref eich hun yn ogystal â chymorth cyffredinol
 • Cynlluniau lleoli oedolion
 • Gwarchodwyr plant
  • Gofal dydd plant
  • Gofal dydd llawn
  • Gofal dydd sesiynol
  • Meithrinfa
  • Gofal y tu allan i’r ysgol
 • Darpariaeth chwarae mynediad agored
 • Asiantaethau maethu annibynnol
 • Asiantaethau mabwysiadu gwirfoddol
 • Gwasanaethau canolfannau preswyl i deuluoedd
 • Gwasanaethau cymorth mabwysiadu

Rydym hefyd yn arolygu ysgolion preswyl, ysgolion arbennig preswyl, a cholegau addysg bellach sy'n rhoi llety i fyfyrwyr sy'n iau na 18 oed, ond nid ydym yn eu cofrestru.

Gwasanaethau sy'n cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Deddf 2016)

Os ydych yn darparu neu'n bwriadu darparu unrhyw un o'r canlynol:

 • Gwasanaeth cartref gofal – gan gynnwys y rheini sy'n darparu gwasanaethau cartref gofal ar gyfer oedolion neu gartrefi plant
 • Gwasanaeth cymorth cartref
 • Gwasanaeth llety diogel
 • Gwasanaeth canolfan breswyl i deuluoedd

bydd angen i chi wneud cais i gofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2018.

Os ydych eisoes wedi eich cofrestru gyda ni

Os ydych eisoes wedi eich cofrestru gyda ni fel un o'r gwasanaethau uchod, bydd angen i chi ailgofrestru.  Mae gwybodaeth am ailgofrestru ar gael yma.

Os nad ydych wedi eich cofrestru

Os nad ydych wedi eich cofrestru, ac rydych yn darparu neu'n bwriadu darparu un o'r gwasanaethau uchod, rhaid i chi gofrestru gyda ni.

Gwasanaeth cynllun lleoli oedolion

Ni fydd yn ofynnol i wasanaethau cynlluniau lleoli oedolion gofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 tan ar ôl mis Ebrill 2019.

Mae rhagor o wybodaeth am y newidiadau i'r gyfraith ar gael ar dudalen Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

 

Cyn i chi wneud cais

Mae'n rhaid i chi:

 • Ymgyfarwyddo â deddfwriaeth, canllawiau a Safonau Gofynnol Cenedlaethol perthnasol
 • Darllen ein canllawiau cofrestru
 • Paratoi eich datganiad o ddiben
 • Sicrhau bod gennych bolisïau a gweithdrefnau perthnasol
 • Sicrhau bod gennych gymwysterau perthnasol

Amserlenni ar gyfer prosesu ceisiadau a gyflwynwyd

 • Ceisiadau cychwynnol – 14 wythnos (gall gymryd yn hirach os oes angen rhagor o wybodaeth neu os na ddychwelir gwybodaeth ychwanegol ofynnol mewn pryd)
 • Unigolyn cyfrifol – 12 wythnos
 • Cais i amrywio amodau cofrestriad presennol – 5 wythnos

Caiff yr amserlenni hyn eu hadolygu o dan Ddeddf 2016.

Ceisiadau nad ydynt yn cael eu prosesu o fewn ein hamserlen

O dan Reoliadau Darparu Gwasanaethau 2009 (Dolen allanol), ystyrir bod ceisiadau ar gyfer cofrestriad i ddarparu gwasanaeth sy'n dod o dan y rheoliadau wedi cael eu cymeradwyo os nad ydynt yn cael eu prosesu o fewn cyfnod rhesymol. Fodd bynnag, mae'r rheoliadau'n caniatáu rhoi trefniadau gwahanol ar waith os yw'r rhain wedi eu cyfiawnhau gan resymau tra phwysig yn ymwneud â budd y cyhoedd, gan gynnwys budd cyfreithlon trydydd partïon megis:

 • Pobl sy'n defnyddio, neu a allai defnyddio, gwasanaethau a reoleiddir a'u perthnasau
 • Awdurdodau lleol ac eraill a allai gomisiynu, neu brynu gwasanaethau o'r fath

Rydym wedi rhoi trefniadau gwahanol ar waith ar gyfer ymdrin â cheisiadau os oes unrhyw oedi o ran prosesu ceisiadau y tu hwnt i'r amserlen gytunedig. Golyga hyn NA FYDD unrhyw gais ar gyfer cofrestriad darparwr neu reolwr o dan y Ddeddf Safonau Gofal 2000 neu Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010, nac unrhyw gais gan berson cofrestredig i amrywio neu ddiddymu amodau'r cofrestriad yn cael eu hystyried fel rhai sydd wedi cael eu cymeradwyo, wedi i unrhyw gyfnod penodol (neu estynedig) fynd heibio.

Byddwn yn cymeradwyo ceisiadau o'r fath pan rydym yn fodlon bod yr holl faterion o fewn y cais yn bodloni'r rhannau perthnasol o Ddeddf Safonau Gofal 2000, neu Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 ac unrhyw is-ddeddfwriaeth gysylltiedig.

Ni fyddai cymeradwyo ceisiadau o'r fath dim ond oherwydd bod y dyddiad cau wedi mynd heibio er budd y cyhoedd. Er budd y cyhoedd dylai'r rhai sy'n darparu gwasanaethau i blant a phobl sy'n agored i niwed, neu sydd am eu darparu, fod yn ddarostyngedig i'r holl waith craffu, gwiriadau ac archwiliadau sy'n angenrheidiol a phriodol, gan gynnwys gwiriadau i’r cyfleusterau a ddarperir. Er budd cyfreithlon trydydd partïon dylem gyflawni'r holl ymchwiliadau angenrheidiol a rhoi ystyriaeth lawn i'r holl wybodaeth sy'n codi mewn ymholiadau o'r fath cyn penderfynu ar unrhyw gais i gofrestru neu amrywio neu dynnu amodau cofrestriad.

Ymgeisio i amrywio amodau cofrestriad

Os ydych am wneud newidiadau i amodau eich cofrestriad, mae'n rhaid i chi wneud cais i amrywio amodau eich cofrestriad. Gall hyn gymryd tua phum wythnos. Gallwch wneud hyn dim ond pan fydd eich cais i gofrestru wedi'i gymeradwyo. 

Caiff yr amserlenni hyn eu hadolygu o dan Ddeddf 2016.

Os oes gennych gŵyn

Os ydych yn teimlo y bu oedi afresymol o ran prosesu eich cais, neu'n teimlo nad ydym wedi dilyn ein proses gofrestru, gallwch godi'r mater hwn gyda ni drwy ein proses gwyno.

 
Lawrlwytho dogfennau