Sut rydym yn arolygu gwasanaethau gofal plant a chwarae

Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â sut rydym yn arolygu gwasanaethau gofal plant a chwarae.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Yr hyn rydym yn ei archwilio ac adrodd amdano

Pan fydd ein harolygwyr yn ymweld â gwasanaeth gofal, byddant yn ystyried pedair thema graidd:

 • Lles
 • Gofal a Datblygiad
 • Amgylchedd
 • Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Pa mor aml rydym yn arolygu

Mae gennym ddau fath o arolygiad: llawn ac â phwyslais penodol.

Arolygiadau llawn

Mae'r rhain yn arolygiadau rheolaidd, wedi eu trefnu ac yn rhan o'n hamserlen arolygu ni. Mae arolygiadau llawn yn cael eu cynnal tua chwe mis ar ôl i wasanaeth sydd newydd gael ei gofrestru ddechrau gweithredu. Ar ôl hynny, rydym yn arolygu fel a ganlyn:

 • Gwasanaethau gofal dydd llawn o leiaf unwaith bob dwy flynedd
 • Gwasanaethau gofal plant eraill – er enghraifft, gwarchodwyr plant, gofal dydd sesiynol, chwarae mynediad agored, crèches a gofal y tu allan i'r ysgol – o leiaf unwaith bob tair blynedd

Arolygiadau â phwyslais penodol

Fel arfer, mae'r rhain yn cael eu cynnal pan fydd pryderon yn cael eu lleisio, neu i wneud gwaith dilynol ynglŷn â meysydd i'w gwella a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol. Mae'n bosibl y bydd yr arolygiadau hyn yn ystyried rhai agweddau ar y gwasanaeth yn unig.

Mae ein holl arolygiadau bron yn ddirybudd – fodd bynnag, ar gyfer gwarchodwyr plant a chwarae mynediad agored, fel arfer rydym yn ffonio un wythnos cyn inni gynnal arolygiad arfaethedig. Mae hyn i wirio eich argaeledd ac oriau agor. Mae hyn yn golygu rydym yn osgoi colli ymweliadau.

Os ydym wedi ceisio cysylltu â chi ond methu â siarad â rhywun, yna bydd yr arolygiad yn cael ei gynnal heb drafodaeth flaenorol. Fodd bynnag, chi sy'n gyfrifol am ein hysbysu am unrhyw newidiadau i'ch diwrnodau a/neu oriau gweithredu. Byddwn yn arolygu unrhyw wasanaeth ar unrhyw adeg, yn enwedig pan fydd pryderon wedi eu lleisio.

Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth

Bob blwyddyn, bydd yn ofynnol i ichi anfon y canlynol atom:

 • Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth
 • Adolygiad o ansawdd gofal y gwasanaeth

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth.

Cyflwyno graddau

Rydym yn bwriadu cyflwyno graddau, gan ddechrau gyda gwasanaethau gofal dydd llawn a gofal dydd sesiynol yn 2018, a gwasanaethau eraill yn 2019. Byddwn yn dyfarnu gradd yn erbyn pob un o'r pedair thema arolygu:

 • Rhagorol
 • Da
 • Boddhaol
 • Gwael

I'ch paratoi chi ar gyfer cyflwyniad graddau, bydd eich arolygydd yn siarad â chi yn ystod eich arolygiad nesaf am ansawdd eich gwasanaeth. Bydd yn dweud wrthych pa radd y byddai'n ei hystyried ar gyfer y pedair prif thema. Bydd gradd gychwynnol eich gwasanaeth yn un anffurfiol. Mae hyn yn golygu na fydd yr arolygydd yn cofnodi'r radd yn eich adroddiad arolygu. Bydd eich adroddiad arolygu'n amlinellu ansawdd y gofal a welsom, a sut mae hyn yn cyfrannu at ganlyniadau llesiant y plant rydych yn gofalu amdanynt.

Bydd arolygiadau yn y dyfodol yn cofnodi'r radd yn adroddiad arolygu eich gwasanaeth.

Cymorth i ddarparwyr

Rydym wedi paratoi canllaw arolygu ar gyfer gwarchodwyr plant a darparwyr gofal dydd a chwarae. Rydym hefyd wedi paratoi dull i ddarparwyr chwarae mynediad agored asesu cymarebau staffio.

Arolygiad peilot ar y cyd ag Estyn

Rydym hefyd yn gweithio ar y cyd ag Estyn  ar arolygiad peilot ar gyfer gwasanaethau sy'n cael eu hariannu gan awdurdodau lleol i ddarparu addysg ar gyfer plant rhwng tair a phedair blwydd oed.

 
Lawrlwytho dogfennau