Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Cynorthwywyr AGC Ar-lein

Gwybodaeth am ddefnyddio cynorthwywyr ar-lein a sut i gofrestru ar AGC Ar-lein.

Pwy all greu cynorthwywyr ar-lein?

Gall Unigolion Cyfrifol ddewis rhywun sy'n gweithio yn eu gwasanaeth i wneud hysbysiadau am y gwasanaeth ar eu rhan. Bydd y sawl sy'n cael eu dewis yn dod yn gynorthwywyr ar-lein penodedig. Dim ond Unigolion Cyfrifol sy'n gallu creu cynorthwywyr ar-lein.

Nodweddion defnyddio cynorthwywyr ar-lein

 • Gall Unigolion Cyfrifol benderfynu pwy i’w ddewis fel cynorthwyydd ar-lein. Rhaid gwneud hyn ar gyfer pob gwasanaeth a ddarperir.
 • Gall unrhyw Unigolyn Cyfrifol mewn gwasanaeth lle mae mwy nag un gwasanaeth ar gael creu neu ddileu cynorthwywyr ar-lein.
 • Ar ôl creu cynorthwywyr ar-lein, byddant  yn gallu creu a chyflwyno rhai hysbysiadau ar gyfer gwasanaeth cofrestredig.

Sut i greu cynorthwyydd ar-lein

Unigolion Cyfrifol

 • Cyn dewis rhywun yn eich gwasanaeth i ddod yn gynorthwyydd ar-lein, mae'n rhaid eich bod wedi dilysu eich cyfrif AGC Ar-lein gan ddefnyddio’ch rhif PIN unigryw.
 • Ni all Unigolion Cyfrifol fod yn gynorthwywyr ar-lein.

Cynorthwywyr ar-lein

Os ydych chi wedi dewis cynorthwyydd ar-lein bydd angen iddo greu cyfrif AGC Ar-lein. (Dolen allanol)  Er mwyn gwneud hyn, bydd angen cyfeiriad e-bost unigol arno.

Pa hysbysiadau y gall cynorthwyydd ar-lein eu gwneud?

Bydd y math o hysbysiad y gall cynorthwyydd ar-lein ei gyflwyno yn dibynnu ar y math o wasanaeth a ddarperir.

Hysbysiadau y gallai cynorthwyydd ar-lein eu cyflwyno 

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

 • Atgyfeiriad at y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn unol â Deddf Diogelu Grwpiau Hyglwyf 2006

Llesiant

 • Digwyddiad sy'n rhwystro neu a allai rwystro’r gwasanaeth rhag darparu’r gwasanaeth yn ddiogel i’r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth
 • Marwolaeth unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth
 • Cais am Drefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid sy’n cael ei anfon at gorff goruchwylio
 • Damwain ddifrifol, anaf (gan gynnwys wlserau pwyso categori 3 neu 4) neu salwch i berson sy'n defnyddio'r gwasanaeth 
 • Plentyn coll / absenoldeb plentyn yn y gwasanaeth sydd heb ei esbonio *
 • Ymchwiliad amddiffyn plant sy'n ymwneud â phlentyn sy'n derbyn llety yn y gwasanaeth*
 • Achos o glefyd heintus yn y gwasanaeth
 • Honiad o drosedd ddifrifol a gyflawnwyd gan blentyn yn y gwasanaeth*
 • Achos / amheuaeth o achos o gam-fanteisio ar blant yn y gwasanaeth*
 • Achos o gam-drin / honiad o gam-drin sy’n ymwneud ag unigolyn sy'n defnyddio'r gwasanaeth

*Mae'r rhain yn ymwneud â chartrefi gofal i blant yn unig.

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More