Cofrestru cartref plant neu wasanaeth llety diogel

Gwybodaeth a chanllawiau i'ch helpu i gofrestru cartref plant neu wasanaeth llety diogel.

Pwy sydd angen cofrestru?

Os ydych am redeg cartref plant neu wasanaeth llety diogel, rhaid i chi gofrestru gyda ni.

Gwasanaethau sy'n cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Deddf 2016)

Os ydych yn darparu neu'n bwriadu darparu unrhyw un o'r canlynol:

 • Gwasanaeth cartref gofal – gan gynnwys y rheini sy'n darparu gwasanaethau cartref gofal ar gyfer oedolion neu gartrefi plant
 • Gwasanaeth cymorth cartref
 • Gwasanaeth llety diogel
 • Gwasanaeth canolfan breswyl i deuluoedd

bydd angen i chi wneud cais i gofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016, a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2018.

Os ydych eisoes wedi eich cofrestru gyda ni

Os ydych eisoes wedi eich cofrestru gyda ni fel un o'r gwasanaethau uchod, bydd angen i chi ailgofrestru. Mae gwybodaeth am ailgofrestru ar gael yma.

Os nad ydych wedi eich cofrestru

Os nad ydych wedi eich cofrestru, ac rydych yn darparu neu'n bwriadu darparu un o'r gwasanaethau uchod, rhaid i chi gofrestru gyda ni.

Sut i gofrestru

I gofrestru gwasanaeth gyda ni, rhaid i chi gwblhau a chyflwyno cais i gofrestru gan ddefnyddio AGC Ar-lein (Dolen allanol).

O fis Ebrill 2018, byddwn yn gwneud penderfyniad ar eich cais a byddwn mewn cysylltiad â chi ar ôl y dyddiad hwn.

Cyn i chi ymgeisio

Dylech ddarllen Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Dolen allanol) a’r canllawiau statudol. (Dolen allanol)

Cyn ymgeisio ar-lein, bydd angen y canlynol arnoch:

 • Fersiwn electronig o'r datganiad o ddiben ar gyfer pob gwasanaeth rydych yn gwneud cais i'w gofrestru
 • Rhaid i'r holl unigolion cyfrifol ac ymgeiswyr unigol naill ai fod wedi'u tanysgrifio i'r gwasanaeth diweddaru a bod mewn sefyllfa i ddarparu eu manylion, neu dylid sicrhau nad yw eu tystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn hŷn na thri mis ar adeg cyflwyno'r cais
 • Copi o'r cynlluniau llawr
 • Tystlythyr gan y banc (nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer awdurdodau lleol neu fyrddau iechyd lleol)
 • Cynllun busnes ar gyfer dwy flynedd gyntaf y gwasanaeth arfaethedig (nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer awdurdodau lleol neu fyrddau iechyd lleol)
 • Llif arian amcanol manwl (nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer awdurdodau lleol neu fyrddau iechyd lleol)
 • Cyfrifon blynyddol ar gyfer y ddwy flynedd ddiwethaf, os oes rhai (nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer ymgeiswyr unigol, awdurdodau lleol neu fyrddau iechyd lleol)
 • Cynllun strwythurol o'r sefydliad (nid yw hyn yn ofynnol ar gyfer ymgeiswyr unigol)
 • Bydd angen i unigolion cyfrifol gael tystlythyr meddygol – bydd gofyn i chi uwchlwytho hwn gyda'ch cais
 
Lawrlwytho dogfennau