Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Fframwaith gofal plant a chwarae ar y cyd

Ynghyd ag Estyn, rydym wedi datblygu fframwaith arolygu ar y cyd ar gyfer gwasanaethau gofal plant a chwarae.

Yr hyn rydym yn ei wneud

O fis Ionawr 2019, rydym wedi cynnal arolygiadau ar y cyd o'r gofal ac addysg mewn gwasanaethau wedi'u rheoleiddio nad ydynt yn ysgolion sy'n gymwys i gael cyllid ar gyfer addysg ran-amser.

Yn ystod yr arolygiadau ar y cyd hyn, rydym yn arolygu gofal pob plentyn hyd at 12 oed ac addysg plant tair a phedair oed nad ydynt yn derbyn addysg mewn lleoliadau a gynhelir.

Noder: Yn sgil pandemig y Coronafeirws sy'n mynd rhagddo o hyd, rydym ni, ynghyd ag Estyn, wedi penderfynu gohirio arolygiadau ar y cyd mewn lleoliadau nas cynhelir nes 31 Rhagfyr 2020. Byddwn adolygu'r sefyllfa yn ystod yr hydref ac yn ystyried yr opsiynau ar gyfer ailddechrau'r rhaglen arolygu ar y cyd yn y dyfodol. Rydym yn bwriadu rhoi o leiaf chwe wythnos o rybudd i'r sector cyn ailddechrau arolygiadau ar y cyd yn rheolaidd.

Cefndir

Yn 2015/16, gwnaethom dreialu fframwaith arolygu ar y cyd a oedd yn cynnwys llunio barn. Gwerthuswyd y peilot yn annibynnol yn ystod haf 2016 ac roedd yn rhan o'r fframwaith arolygu ar ofal plant a chwarae a gyflwynwyd gennym y flwyddyn honno.

Arolygiadau ar y cyd

Bydd ein harolygiadau ar y cyd yn darparu:

  • Un adroddiad arolygu sy'n cwmpasu safonau mewn gofal plant ac addysg
  • Fframwaith arolygu diwygiedig sy'n cwmpasu llai o feysydd ond rhai ehangach
  • Amserlenni newydd ar gyfer hyd, amlder a chyfnodau rhybudd arolygiad

Dogfennau defnyddiol

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau arolygu, dogfen cywirdeb ffeithiol, a dogfen ddilynol ar gyfer yr arolygiadau ar y cyd.
 

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More