Fframwaith gofal plant a chwarae ar y cyd

Rydym yn gweithio gydag Estyn i ddatblygu fframwaith cyd-arolygu ar gyfer gwasanaethau gofal plant a chwarae.

Yr hyn rydym yn ei wneud

Rydym wedi bod yn gweithio gydag Estyn a, chyda’n gilydd, byddwn yn arolygu’r gofal a’r addysg mewn gwasanaethau rheoleiddiedig nad ydynt yn ysgolion sy’n gymwys i gael cyllid ar gyfer addysg ran-amser.  Yn ystod yr arolygiadau ar y cyd hyn, byddwn yn arolygu’r gofal i bob plentyn hyd at 12 mlwydd oed ac addysg plant tair a phedair blwydd oed nad ydynt yn derbyn addysg mewn lleoliad a gynhelir.

Bydd y fframwaith newydd yn symleiddio’r ffordd y mae Estyn a ni’n hunain yn arolygu’r gwasanaethau hyn. Bydd hefyd yn helpu darparwyr fel rhan o’r broses arolygu.

Y newidiadau

Bydd canlyniadau i blant yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth gennym. Bydd ein harolygiadau ar y cyd yn cyflawni’r canlynol:

  • Un adroddiad arolygu sy’n cwmpasu’r safonau mewn gofal plant ac addysg
  • Fframwaith arolygu diwygiedig sy’n cwmpasu llai o feysydd, ond meysydd mwy eang
  • Amserlenni newydd ar gyfer hyd, amlder a chyfnod hysbysu ar gyfer arolygiad

Y cynnydd hyd

Gwnaethom beilota fframwaith cyd-arolygu, a oedd yn cynnwys y broses o roi dyfarniadau ar gyfer 15 gwasanaeth gofal plant a blynyddoedd cynnar yn ystod 2015/2016. Cafodd y fframwaith (ac eithrio'r themâu Dysgu, ac Addysgu ac Asesu) ei gynnwys yn y fframwaith arolygu gofal plant a chwarae, a gyflwynwyd gennym ym mis Ebrill 2016.

Gwerthuswyd y cynllun peilot yn annibynnol yn ystod haf 2016. 

Y camau nesaf

Bydd y rhaglen o arolygiadau ar y cyd yn dechrau yn gynnar yn 2019.

 
Lawrlwytho dogfennau