Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Trosolwg o'r adborth a gafwyd gan y sector gofal cymdeithasol

Rydym wedi cyhoeddi adborth o'r galwadau 'dal i fyny' â darparwyr gwasanaethau i oedolion a phlant pan oedd argyfwng COVID-19 ar ei waethaf.

Rydym yn gwybod bod y gwasanaethau gofal cymdeithasol wedi chwarae rhan flaenllaw wrth ymdrin ag effaith COVID-19.

Mae'r ddogfen a gyhoeddwyd gennym heddiw yn rhoi trosolwg o'n galwadau 'dal i fyny' lle y cafodd ein harolygwyr 10,045 o sgyrsiau â gwasanaethau gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru rhwng 30 Mawrth a 26 Gorffennaf er mwyn trafod eu dulliau o reoli effaith COVID-19.

Rydym yn gobeithio y bydd yr adborth a gasglwyd yn y ddogfen hon yn helpu i lywio gwaith cynllunio dros y gaeaf ar gyfer y bobl hynny sy'n gweithio ym mhob rhan o'r sector gofal cymdeithasol.

Mae'r prif themâu yn deillio o'r ymatebion a gafwyd gan amrywiaeth o ddarparwyr gwasanaethau cofrestredig yng Nghymru, ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli amgylchiadau darparwyr unigol.

Yr hyn a wnaethom

Er mwyn cefnogi'r sector yn ystod yr adeg heriol hon, gwnaethom ohirio arolygiadau arferol a dechrau cynnal galwadau 'dal i fyny' â gwasanaethau er mwyn ein galluogi i gadw mewn cysylltiad rheolaidd, cynorthwyo darparwyr a deall y materion roeddent yn eu hwynebu.  

Defnyddiwyd y wybodaeth o'n galwadau 'dal i fyny', hysbysiadau darparwyr a phryderon a godwyd gyda ni er mwyn blaenoriaethu gwasanaethau lle roedd rheswm i boeni am ddiogelwch a llesiant pobl. Gwnaethom hefyd siarad yn rheolaidd â chydweithwyr awdurdodau lleol a byrddau iechyd i rannu gwybodaeth, gan ddefnyddio'r adborth o'n galwadau i lunio atebion i'r 'Cwestiynau Cyffredin’ ar ein gwefan.

Canfyddiadau allweddol

 • Pwysigrwydd dull seiliedig ar hawliau, gan sicrhau bod y bobl sy'n derbyn gofal cymdeithasol, a'u teuluoedd a'u heiriolwyr, yn cael eu cynnwys yn y broses gwneud penderfyniadau
 • Cydnabod, a lleihau i'r eithaf, effaith methu â gweld teulu a ffrindiau ar lesiant meddwl llawer o bobl
 • Pwysigrwydd cael strategaeth gyfathrebu gydgysylltiedig sy'n lleihau dyblygu ac sy'n nodi materion allweddol a newidiadau i ganllawiau yn glir
 • Mynediad parhaus i hyfforddiant a chymorth atal a rheoli heintiau
 • Sicrhau mynediad hawdd i gyfarpar diogelu personol digonol, a bod y ffordd y dylid ei ddefnyddio yn glir
 • Sicrhau mynediad hawdd i brofion a bod canlyniadau ar gael yn amserol
 • Pwysigrwydd rhwydweithiau cymorth i reolwyr a gweithwyr gofal gan gydnabod ynyswch y darparwyr bach niferus yng Nghymru
 • Pwysigrwydd parhad staffio oherwydd y risg gynyddol o drosglwyddo'r haint ymhlith staff asiantaeth os ydynt yn gweithio mewn gwasanaethau gwahanol
 • Cydnabod mai partneriaid gofal yw darparwyr, ynghyd ag aelodau o'r teulu i lawer o bobl hefyd, yn enwedig mewn perthynas â rhyddhau cleifion o'r ysbyty.

Darllenwch y ddogfen gyfan drwy glicio ar y ddolen ar waelod y dudalen hon.

Lawrlwytho dogfennau

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More