Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Coronafeirws (COVID-19)

Coronafeirws graphic

Gwybodaeth ddiweddaraf am Coronavirus Newydd (COVID-19).

Gofal cymdeithasol neu gymunedol a gwasanaethau preswyl

Cynghorir pob gwasanaethau gofal cymdeithasol/gofal cymunedol neu ofal preswyyng Nghymru i nodi'r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ynghylch coronafeirws i adlewyrchu'r datblygiadau presennol: 

Os yw awdurdodau lleol neu Fyrddau Iechyd Lleol yn dymuno darparu gwasanaeth a fyddai fel arall angen ei gofrestru fel cartref gofal neu wasanaeth cymorth cartref, rhaid iddynt ein hysbysu o'u bwriadau ymlaen llaw, gan ddefnyddio'r ffurflen Hysbysu Gwasanaethau Eithriedig.

Yn ystod y cyfnod ansicr hwn, mae'r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi anfon y fideo canlynol at breswylwyr mewn cartrefi gofal ledled Cymru. Neges i Breswylwyr mewn Cartrefi Gofal yng Nghymru

Adnoddau

 

Gwasanaethau gofal plant a chwarae

Cynghorir pob gwasanaethau gofal plant a chwarae yng Nghymru i nodi'r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ynghylch coronafeirws i adlewyrchu'r datblygiadau presennol:

Er bod y canllawiau wedi'u cyfeirio'n bennaf at ysgolion a gwasanaethau addysg, mae'r un peth yn wir am yr holl wasanaethau gofal plant a chwarae. Gofynnir i bob gwasanaeth o'r fath gymryd sylw o'r canllawiau hyn a gwirio gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rheolaidd lle caiff y wybodaeth ddiweddaraf ei chyhoeddi'n uniongyrchol.

Adnoddau

Gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau partner

Casgliad o ganllawiau i helpu gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau partner yn ystod pandemig COVID-19. Byddwn yn diweddaru'r adnoddau yn rheolaidd.

Os oes gennych achos o coronafeirws yn eich gwasanaeth sydd wedi'i amau neu ei gadarnhau, mae angen i chi ddweud wrthym. Defnyddiwch ein proses hysbysu ar gyfer clefydau heintus

Ein datganiadau

Rydym ni i gyd yn troedio tir na welwyd ei debyg yn sgil pandemig COVID-19 ac rydym yn cydnabod yr heriau enfawr sy'n wynebu darparwyr. Rydym am eich sicrhau nad ydym yn cynnal archwiliadau arferol ar hyn o bryd, a phan ddaw'r pandemig i ben a phan fyddwn yn ailddechrau cynnal arolygiadau, ni fyddwn yn ystyried yn ôl-weithredol y camau a gymerwyd er budd pennaf y bobl sy'n defnyddio gwasanaethau. Byddem ond yn cymryd camau gweithredu pan fyddwn yn nodi achosion o esgeulustod bwriadol neu niwed bwriadol. Mae'n bwysig eich bod yn parhau i gynnal asesiadau risg a dogfennu eich penderfyniadau.

Mewn ymateb i'r coronafeirws (COVID-19), rydym wedi casglu rhai o'ch cwestiynau mwyaf cyffredin i ddarparwyr gofal a staff ledled Cymru.

24 Mehefin
Parhau i lacio'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer gofal plant rheoleiddiedig dros dro

8 Mehefin
Newidiadau i reoliadau ar gyfer awdurdodau lleol, byrddau iechyd a darparwyr gofal

13 Mai 2020
Sut rydym yn sicrhau ansawdd a diogelwch gwasanaethau yn ystod pandemig COVID-19

28 Ebrill 2020
Rydym yma i'ch helpu drwy'r cyfnod hwn na welwyd ei debyg o'r blaen

21 Ebrill 2020
Datganiad ar y cyd ag AGIC: Cynllunio gofal ymlaen llaw yng Nghymru

17 Ebrill 2020
COVID-19 a’r Safonau Gofynnol Genedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir

1 Ebrill 2020
Mae gwasanaeth newydd yn caniatáu i'r Gwasanaeth Datgelu ymateb yn gyflymach i geisiadau recriwtio yn ystod COVID-19

31 Mawrth 2020
Diolch am yr ymroddiad a'r gwaith caled yn ystod y cyfnod digynsail hwn

27 Mawrth 2020
Newidiadau deddfwriaethol ar gyfer gofal cymdeithasol mewn ymateb i COVID-19

23 Mawrth 2020
Coronafeirws (COVID-19): Ein dull o ymdrin â cheisiadau Cofrestru ac Amrywio

16 Mawrth 2020
Rydym wedi penderfynu rhoi saib ar pob arolygiad arferol o 5yp, 16 Mawrth

10 Mawrth 2020
Gwybodaeth am Coronafeirws (COVID-19) i bob o ddarparwr gofal

 

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More