Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Pontio ac Adfer: COVID-19

Rôl AGC wrth gefnogi adferiad yn y sector gofal cymdeithasol a gofal plant

Drwy gydol y pandemig, mae Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi ymdrechu i gefnogi'r sector gofal cymdeithasol a gofal plant. Byddwn yn parhau i wneud hyn yn ystod y cyfnod adfer drwy weithredu yn unol â'r egwyddorion sy'n llywio ein ffordd o weithio. Y rhain yw:

 • rhoi pobl yn gyntaf
 • cael ein harwain gan wybodaeth
 • bod yn seiliedig ar risg ac yn ymatebol
 • gweithio ar y cyd
 • cefnogi gwella ac arloesi
 • myfyrio a dysgu

Isod, ceir eglurhad o'r hyn y mae pob un o'n hegwyddorion arweiniol yn ei olygu yn ymarferol o ran cefnogi adferiad.

Byddwn hefyd yn parhau i weithio yn unol â'r blaenoriaethau strategol a nodir yn ein Cynllun Strategol 2020-2025, sy'n darparu ein cyfeiriad a'n ffocws sefydliadol dros y pedair blynedd nesaf. Ein blaenoriaethau strategol yw:

 • bod yn llais dibynadwy i ddylanwadu ar welliannau a'u llywio
 • darparu gwasanaeth o ansawdd uchel yn gyson
 • bod yn fedrus ac yn ymatebol

Mae'n hanfodol cydnabod pwysigrwydd y sector gofal plant o ran cefnogi adferiad y sector gofal cymdeithasol. Mae'r sector hwn yn darparu gofal a chymorth i blant bach o deuluoedd agored i niwed yn ogystal â chefnogi gweithlu’r sector gofal cymdeithasol.

Rhoi pobl yn gyntaf: mae llais a llesiant pobl wrth wraidd ein gwaith, a ategir gan ddull seiliedig ar hawliau

Drwy gydol y pandemig, rydym wedi hyrwyddo hawliau pobl, a fydd yn parhau. Er enghraifft, cefnogi gwaith ar ganllawiau ar gyfer ymweliadau â phobl sy’n byw mewn cartrefi gofal, a'u rhoi ar waith.

Byddwn yn ceisio adborth gan bobl am eu profiadau a'u canlyniadau, gan gynnwys pobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol a gofal plant, eu teuluoedd, a’r staff sy'n gweithio ynddynt.

Byddwn yn mynd ati i geisio adborth gan ddefnyddio ymgyrchoedd yn y cyfryngau cymdeithasol ac yn parhau i annog staff i rannu arferion cadarnhaol a chodi pryderon. Byddwn yn defnyddio'r adborth hwn i lywio ein gwaith o gynllunio arolygiadau, ac yn dwyn ynghyd themâu, ac yn eu rhannu, i lywio ein gwaith ehangach o gynllunio camau adfer.

Cael ein harwain gan wybodaeth: caiff ein gwaith ei lywio gan ddata a gwybodaeth

Byddwn yn parhau i goladu, dadansoddi a rhannu ein data a'n gwybodaeth. Bydd hyn yn llywio ein gweithgarwch arolygu, a hefyd yn helpu i lywio dulliau ehangach a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru a'n partneriaid.

Drwy ddadansoddi data a gwybodaeth, byddwn yn gallu deall tueddiadau a themâu, er enghraifft hyfywedd ariannol, er mwyn helpu i lunio camau a chymorth wedi'u targedu gan AGC a phartneriaid gofal cymdeithasol a gofal plant.

Bod yn seiliedig ar risg ac yn ymatebol: byddwn yn gweithio mewn ffordd amserol a chymesur sydd wedi'i chynllunio ac yn seiliedig ar risg

Rydym yn blaenoriaethu gweithgarwch arolygu ar sail dadansoddiad o risgiau. Drwy hyn, gwneir yn siŵr ein bod yn sicrhau gwelliannau yn ystod y cyfnod adfer lle mae angen hynny fwyaf.

Gweithio ar y cyd: byddwn yn parhau i wrando, rhannu gwybodaeth a gweithio ar y cyd

Tynnodd ein dull o ymateb i'r pandemig sylw at bwysigrwydd cydberthnasau cadarnhaol ac ymddiriedaeth, a byddwn yn parhau i arfer y dull hwn. Drwy ein cyfarfodydd rheolaidd â Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, byrddau iechyd a grwpiau o gynrychiolwyr, byddwn yn rhannu gwybodaeth am yr hyn sy'n gweithio'n dda yn ogystal â rhannu pryderon. Drwy gydgysylltu ein gweithgarwch, bydd llai o ddyblygu a bydd y baich ar ddarparwyr gwasanaethau o ran cefnogi adferiad yn llai.

Byddwn yn cydweithio ag awdurdodau lleol i fynd â'n rhaglen o weithgarwch adolygu perfformiad yn ei blaen.

Byddwn yn cydweithio ag arolygiaethau eraill i ddatblygu gweithgarwch arolygu sy'n arfer dull systemau, gan gydnabod bod angen i bob rhan o'r system weithio'n dda gyda'i gilydd er mwyn sicrhau adferiad. Byddwn yn adeiladu ar yr hyn rydym yn ei ddysgu o arolygiadau ar y cyd o drefniadau amddiffyn plant, ac ein harolygiadau ar y cyd o ofal plant gydag Estyn.

Cefnogi gwella ac arloesi: byddwn yn defnyddio ein gwybodaeth a'n pwerau i gefnogi gwasanaethau gofal cymdeithasol a gofal plant i wella ac i annog ffyrdd newydd o weithio

Byddwn yn parhau i fynd ati i gyfathrebu ac i rannu gwersi a ddysgwyd, gan gynnwys cynnal digwyddiadau wedi'u targedu i ddarparwyr.

Byddwn hefyd yn cefnogi adferiad drwy rannu arferion cadarnhaol.

Myfyrio a dysgu: byddwn yn cymryd amser i fyfyrio ac i ddysgu o bob agwedd ar ein gwaith, ac i addasu ein dull gweithredu lle bo angen.

Rydym wedi addasu i ffyrdd newydd a hyblyg o weithio ym mhob rhan o'n gwaith, a byddwn yn parhau i brofi ffyrdd newydd o weithio yn ystod y cyfnod adfer.

Byddwn yn ceisio adborth gan randdeiliaid allweddol am yr hyn sy'n gweithio'n dda a'r hyn y gallwn ei wella.

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More