Newid y ffordd yr ydym yn arolygu

Rydym yn datblygu fframweithiau arolygu newydd ar gyfer yr holl wasanaethau yr ydym yn eu rheoleiddio ac yn adolygu.

Rydym yn defnyddio fframweithiau i arolygu'r gwasanaethau rydym yn eu rheoleiddio ac yn adolygu.  Rydym am sicrhau bod llesiant pobl wrth wraidd ein harolygiadau.

Hefyd, rydym am helpu pobl i adnabod y gwasanaethau sy'n darparu gofal a chymorth da, a sicrhau bod gwasanaethau'n deall y cysylltiad rhwng ein harolygiad a'r ffynonellau tystiolaeth ar gyfer ‘sut beth yw da’.

Gwneud dyfarniadau

Byddem yn hoffi i'r fframweithiau gynnwys dyfarniadau clir i'r cyhoedd ar ansawdd y gwasanaeth a'r canlyniadau i bobl sy'n derbyn gwasanaethau. Mae'r dull hwn yn cael ei ddefnyddio gan arolygiaethau eraill. Mae arolygiaethau eraill yn disgrifio eu dyfarniadau fel 'sgoriau', 'graddau' neu 'safleoedd'.

Peilot fframweithiau arolygu ar gyfer gwasanaethau sydd wedi'u cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol Cymru 2016

Yn ystod tymor yr hydref 2018, rydym yn cynnal peilot lle y byddwn yn profi'r fframwaith newydd ar gyfer y gwasanaethau hynny sydd wedi'u cofrestru o dan Ddeddf 2016 ar hyn o bryd. Bydd y peilot yn cynnwys gwasanaethau sydd wedi'u cofrestru o dan y Ddeddf ac sydd i fod i gael arolygiad llawn yn ystod y cyfnod hwn. 

Hefyd, rydym yn datblygu ffordd newydd o arolygu gwasanaethau cymorth cartref a gwasanaethau eirioli. Rydym yn gweithio'n agos gyda darparwyr, arolygiaethau eraill a rheoleiddwyr, a'r cyhoedd i'n helpu i ddatblygu'r fframweithiau hyn.