Ein strategaeth a'n prosiectau

Beth rydym yn awyddus i’w gyflawni a sut rydym yn bwriadu ei wneud dros y tair blynedd nesaf.

Ein cynllun strategol 2017-20

Mae ein cynllun strategol yn gosod ein blaenoriaethau ar gyfer y tair blynedd nesaf. Mae wedi ei alinio gyda strategaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru - Ffyniant i Bawb. (Dolen allanol)

Mae'r cynllun uchelgeisiol hwn yn esbonio ymrwymiad Arolygiaeth Gofal Cymru i osod pobl a’u profiadau wrth galon ein gwaith, fel y corff sy’n rheoleiddio ac yn arolygu gofal cymdeithasol a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar:

  • Sut y byddwn yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel yn gyson;
  • Sut y byddwn yn sicrhau bod ein staff yn fedrus iawn, yn alluog ac yn ymatebol;
  • Sut y byddwn yn darparu llais arbenigol er mwyn annog a hybu gwelliannau;
  • Sut y byddwn yn gweithredu deddfwriaeth yn effeithiol.

Byddwn yn adolygu ein cynllun yn flynyddol er mwyn sicrhau bod y blaenoriaethau a chamau gweithredu'n parhau'n berthnasol, ac yn adlewyrchu'r amgylchedd yr ydym yn gweithredu ynddo.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

 
Lawrlwytho dogfennau