Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Coronafeirws (COVID-19)

Coronafeirws graphic

Gwybodaeth ddiweddaraf am Coronavirus Newydd (COVID-19).

Gofal cymdeithasol neu gymunedol a gwasanaethau preswyl

Cynghorir pob gwasanaethau gofal cymdeithasol/gofal cymunedol neu ofal preswyyng Nghymru i nodi'r canllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ynghylch coronafeirws i adlewyrchu'r datblygiadau presennol: 

Os yw awdurdodau lleol neu Fyrddau Iechyd Lleol yn dymuno darparu gwasanaeth a fyddai fel arall angen ei gofrestru fel cartref gofal neu wasanaeth cymorth cartref, rhaid iddynt ein hysbysu o'u bwriadau ymlaen llaw, gan ddefnyddio'r ffurflen Hysbysu Gwasanaethau Eithriedig.

Adnoddau

 

Gwasanaethau gofal plant a chwarae

Cynghorir pob gwasanaethau gofal plant a chwarae yng Nghymru i nodi'r canllawiau diweddaraf gan Llywodraeth Cymru ynghylch coronafeirws i adlewyrchu'r datblygiadau presennol:

Er bod y canllawiau wedi'u cyfeirio'n bennaf at ysgolion a gwasanaethau addysg, mae'r un peth yn wir am yr holl wasanaethau gofal plant a chwarae. Gofynnir i bob gwasanaeth o'r fath gymryd sylw o'r canllawiau hyn a gwirio gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rheolaidd lle caiff y wybodaeth ddiweddaraf ei chyhoeddi'n uniongyrchol.

Adnoddau

Gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau partner

Casgliad o ganllawiau i helpu gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau partner yn ystod pandemig COVID-19. Byddwn yn diweddaru'r adnoddau yn rheolaidd.

Os oes gennych achos o coronafeirws yn eich gwasanaeth sydd wedi'i gadarnhau, mae angen i chi ddweud wrthym. Defnyddiwch ein proses hysbysu ar gyfer clefydau heintus

Adfer

O 31 Gorffennaf, byddwn yn symud ymlaen i'n cam adfer. Mae'n anodd gwybod pa mor hir yn union y bydd y cam hwn yn para, a byddwn yn ei adolygu'n wythnosol. Fodd bynnag, rhagwelwn y gallwn fod yn gweithredu yn y ffyrdd a nodir yma tan yr hydref.

Rhoddir y dull adfer hwn ar waith yn nghyd-destun trosglwyddiad parhaus COVID-19 yn y gymuned. Byddwn yn cymryd unrhyw gamau yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru er mwyn helpu i leihau lledaeniad COVID-19. Wrth i nifer yr achosion o COVID-19 leihau, byddwn yn cynyddu ein gweithgarwch arolygu; os bydd ail don neu fannau problemus o ran yr haint, byddwn yn diwygio ein dull.

Mae'r cam adfer yn seiliedig ar yr egwyddorion allweddol a nodir yn ein datganiad adfer.

  • Rhoi pobl yn gyntaf
  • Dull ymatebol a seiliedig ar risg
  • Dull seiliedig ar dystiolaeth
  • Cydweithio
  • Myfyrio a dysgu

Yn ein cam adfer, byddwn yn addasu'r ffordd rydym yn gweithio yn unol â'n hegwyddorion. Byddwn yn canolbwyntio ar ansawdd a diogelwch gwasanaethau gofal plant a gofal cymdeithasol. Byddwn yn gweithio o bell cymaint â phosibl, gan wneud defnydd effeithiol o'r dechnoleg sydd ar gael i ni a'r darparwyr. Lle y caiff risgiau eu nodi, gallwn sicrhau y byddwn yn ymateb, yn gwrando, ac yn casglu adborth o amrywiaeth eang o ffynonellau am ansawdd y gofal a'r cymorth a roddir i bobl. Byddwn yn defnyddio'r cam adfer i brofi ffyrdd newydd o weithio a dysgu ohonynt er mwyn llywio'r ffordd y byddwn yn gweithredu yn y dyfodol.  

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More