Rheoliadau

Yr hyn y mae’n rhaid i ddarparwr gofal cofrestredig ei wneud yn ôl y gyfraith er mwyn darparu gwasanaeth gofal yng Nghymru.

Newidiadau yn y gyfraith o Ebrill 2018 ymlaen

Daeth Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Dolen allanol) i rym yn Ebrill 2018.

Ar ba wasanaethau y mae hyn yn effeithio?

  • Gwasanaethau cartrefi gofal – gan gynnwys y rhai sy’n darparu gwasanaethau gofal cartref i blant neu oedolion
  • Gwasanaethau cymorth cartref – gwasanaeth a all ddarparu gofal i bobl  yn eu cartrefi eu hunain yn ogystal â chymorth cyffredinol
  • Canolfannau preswyl i deuluoedd
  • Gwasanaethau llety diogel
  • Gwasanaethau maethu
  • Gwasanaethau mabwysiadu
  • Lleoli oedolion
  • Gwasanaethau eirioli

Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda ni

Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda ni fel un o’r gwasanaethau uchod, bydd angen ichi ailgofrestru. Mae gwybodaeth am ailgofrestru ar gael yma.

Byddwn yn cyflawni’r broses ailgofrestru yn raddol. Cyn belled â’ch bod yn cyflwyno’ch cais i ni erbyn y dyddiad a roddir ichi, byddwch yn parhau’n gofrestredig ac yn cael eich arolygu o dan y Ddeddf Safonau Gofal (Dolen allanol, Saesneg yn unig) hyd nes byddwn ni wedi prosesu a chadarnhau eich cais o dan y gyfraith newydd.

Os nad ydych eisoes wedi cofrestru gyda ni

Os nad ydych wedi cofrestru ac eisoes yn darparu, neu’n bwriadu darparu,  un o’r gwasanaethau uchod, bydd rhaid ichi gofrestru gyda ni o dan y gyfraith newydd. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalennau cofrestru.

Rheoliadau

Rydym yn arolygu darparwyr gwasanaethau gofal yn erbyn gofynion Deddf Safonau Gofal 2000, (Dolen allanol, Saesneg yn unig) Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Dolen allanol, Saesneg yn unig), Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Dolen allanol) a’u rheoliadau cysylltiedig.

Yma, cewch ddolenni i’r rheoliadau a’r canllawiau statudol yn ogystal â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer pob un o’r gwasanaethau a reoleiddir gennym.

Safonau Gofynnol Cenedlaethol a chanllawiau statudol

Y Safonau Gofynnol Cenedlaethol a’r canllawiau statudol sy’n pennu’r safonau y dylai darparwyr cofrestredig eu darparu a cheisio rhagori arnynt wrth gyflenwi eu gwasanaeth i’r defnyddwyr.