Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

Bydd y Ddeddf hon yn newid y gwaith o reoleiddio ac arolygu gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cafodd y Ddeddf ei phasio ar 18 Ionawr 2016, a bydd yn sicrhau bod ansawdd y gwasanaeth a’r gwelliannau i’w gwneud yn ganolog i’r gwaith o reoleiddio’r gwasanaeth, yn cryfhau’r gwaith o amddiffyn y bobl sydd ei angen, ac yn sicrhau bod y gwasanaethau’n darparu gofal a chymorth o ansawdd uchel.

Mae’r Ddeddf hon yn cefnogi amcanion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sy’n diogelu hawliau pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth yn y gyfraith.

Beth yw'r newidiadau?

  • Bydd y modd yr ydym yn cofrestru ac yn arolygu gwasanaethau yn newid
  • Bydd ffocws ar sicrhau gwelliant yn ansawdd y gofal a’r cymorth
  • Bydd mwy o ffocws ar ganlyniadau pobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau o ran eu lles
  • Yn 2017, cafodd Cyngor Gofal Cymru, rheoleiddiwr y gweithlu gofal cymdeithasol, enw newydd, sef Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd ein harolygiadau’n canolbwyntio’n fwy ar sut y mae gwasanaethau’n sicrhau eu bod yn diwallu anghenion pobl o ran eu llesiant.

Bydd gennym fwy o bwerau er mwyn sicrhau ein bod yn gallu gweithredu’n fwy cadarn a chyflym pan fod angen. Mae’r Ddeddf yn cynyddu dyletswyddau a chyfrifoldebau pawb sy’n darparu gofal a chymorth ac rydym yn ymateb i’r heriau hyn i sicrhau ein bod ni’n barod ar gyfer y newidiadau hyn.

Byddwn yn gweithio ac yn cydweithio’n agos â Gofal Cymdeithasol Cymru i wella gwasanaethau’n barhaus.

Cymorth i ddarparwyr

Mae amrywiaeth o adnoddau dysgu i ddarparwyr wedi cael eu cynhyrchu, i roi trosolwg o’r Ddeddf a sut y bydd yn effeithio arnoch. Ewch i’r Hyb Gwybodaeth a Dysgu (Dolen allanol) i gael rhagor o wybodaeth.

Pryd bydd hyn yn digwydd?

Daeth y system newydd o reoleiddio ac arolygu gwasanaethau i rym ym mis Ebrill 2018, a bydd yn cael ei gweithredu’n llawn ym mis Ebrill 2019.

Rydym yn dechrau’r gwaith yn awr i baratoi at y newidiadau hyn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau diweddaraf drwy fynychu ein digwyddiadau rhanbarthol i ddarparwyr a drwy gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr.

Beth mae hyn yn ei olygu i ddarparwyr?

Rheoliadau newydd

Disodlwyd y rheoliadau a'r safonau gofynnol cenedlaethol cyfredol ym mis Ebrill 2018 gan reoliadau a chanllawiau statudol newydd ar gyfer cartrefi gofal, cartrefi plant, gofal cartref, canolfannau preswyl i deuluoedd a llety diogel.

Ar gyfer gwasanaethau maethu, mabwysiadu, lleoli oedolion ac eirioli, ni fydd rheoliadau newydd yn dod i rym tan Ebrill 2019.

Rhoddir trefniadau trosiannol ar waith fel bod y Ddeddf Safonau Gofal, rheoliadau a safonau gofynnol cenedlaethol cyfredol yn parhau i fod yn berthnasol hyd nes y caiff darparwyr eu cofrestru o dan y gyfraith newydd. 

Ailgofrestru

Rhwng mis Ebrill 2018 a mis Ebrill 2019, bydd angen i gartrefi gofal, cartrefi plant, gofal cartref, canolfannau preswyl i deuluoedd a gwasanaethau llety diogel ailgofrestru eu gwasanaeth. Bydd angen i'r gwasanaethau hyn hefyd ddynodi unigolion cyfrifol o dan y Ddeddf newydd.

Byddwn yn cynnal y broses ailgofrestru'n raddol drwy gydol 2018–19. Bydd pob math o wasanaeth yn cael dyddiad penodol i ailgofrestru yn ystod y cyfnod hwn.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen ‘Ailgofrestru’.

Newidiadau o ran arolygu

Byddwn yn diweddaru ein fframweithiau arolygu ac yn sicrhau eu bod yn unol â’r arweiniad statudol a’r rheoliadau o dan y Ddeddf newydd.

Mae ein cod ymarfer ar gyfer arolygu yn nodi ein dull o arolygu darparwyr o dan y Ddeddf newydd. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalennau arolygu.

Newidiadau o ran gorfodi

Mae’r ddeddfwriaeth newydd yn rhoi pwyslais ar wneud gwelliannau, drwy gyflwyno hysbysiadau gwella. Mae hefyd yn rhoi pwerau cryfach i ni er mwyn cymryd camau gweithredu gyda’r gwasanaethau a’r darparwyr o ansawdd gwael.

Bydd gennym y pŵer i gyflwyno hysbysiadau cosb sefydlog, a dwyn darparwyr gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol i gyfrif yn haws.

Beth mae hyn yn ei olygu i aelodau o’r cyhoedd?

Bydd y ddeddf yn darparu gofal cymdeithasol gwell i bobl Cymru. Un ffordd y mae'n gwneud hyn yw trwy sicrhau y bydd darparwyr gofal yn fwy atebol a chyfrifol os bydd pethau'n mynd o chwith.

Bydd y newidiadau hyn yn sicrhau eich bod yn cael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau rydych yn eu defnyddio fel y gallwch gymharu a gwneud dewisiadau cytbwys ynghylch gwasanaethau gofal. 

Os ydych chi'n unigolyn sy'n derbyn gofal a chymorth, a gofalwr neu berthynas o rywun sy'n derbyn gofal a chymorth, a gennych gŵyn neu adborth ynghylch darpariaeth gofal, gallwch gysylltu â ni mewn sawl ffordd.

Sut i gael rhagor o wybodaeth

  • Cofrestrwch i gael ein newyddlen neu dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf – @care_wales / @arolygu_gofal