Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Gwybodaeth am sut y bydd y Ddeddf newydd yn effeithio ar eich gofal a chymorth a'r rheiny sy'n gweithio yn y gwasanaethau cymdeithasol.

Gwnaeth y Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru ) 2014 (Dolen allanol) yn dod i rym o Ebrill 2016. Bydd yn trawsnewid y ffordd y mae gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu darparu, gan hyrwyddo annibyniaeth pobl er mwyn rhoi llais a rheolaeth gryfach iddynt.

Aelodau o'r cyhoedd

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn gyfraith newydd a fydd yn rhoi llawer mwy o lais i chi o ran y gofal a'r cymorth a gewch.

I'ch cefnogi i wella eich llesiant, byddwch yn gwneud penderfyniadau am eich gofal mewn partneriaeth â gweithwyr proffesiynol. I'ch helpu i wneud hynny, bydd gennych fynediad rhwydd at wybodaeth a chyngor am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal chi.

Bydd gan ofalwyr yr un hawliau â'r rhai y maent yn gofalu amdanynt o ran cael asesiadau am gymorth, a bydd gan fwy o bobl yr hawl i gael Taliadau Uniongyrchol.

Bydd proses asesu gofal a chymorth newydd yn seiliedig ar yr hyn sy'n bwysig i chi fel unigolyn. Bydd yn ystyried eich cryfderau personol a'r cymorth sydd ar gael i chi gan eich teulu, eich ffrindiau ac eraill yn y gymuned.

Bydd yr asesiad yn fwy syml a bydd modd i unigolyn ei gynnal ar ran amrywiaeth o sefydliadau.

Bydd mwy o wasanaethau er mwyn rhwystro problemau rhag gwaethygu, er mwyn i'r cymorth cywir fod ar gael pan mae ei angen arnoch chi.

Bydd pwerau cryfach i gadw pobl yn ddiogel rhag cam-drin neu esgeulustod hefyd yn cael eu cyflwyno.

Bydd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) yn dod i rym ym mis Ebrill 2016. Byddwch yn dilyn y broses newydd yn eich asesiad nesaf.

Gwybodaeth bellach

Fideo ‘Mae’r hyn sy’n bwysig i chi yn bwysig i ni, hefyd’

Mae'r Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol wedi cynhyrchu fideo sy'n esbonio'r Ddeddf. (Dolen allanol) Gallwch hefyd wylio'r astudiaethau achos i'ch helpu i ddeall sut y bydd y Ddeddf yn effeithio arnoch chi.

Gwefan Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu fersiwn hawdd ei darllen am y Ddeddf , ynghyd â fersiwn i blant a phobl Ifanc. Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael gwybod mwy. (Dolen allanol)

Gweithwyr gofal cymdeithasol

Mae Cyngor Gofal Cymru yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i ddatblygu cynllun dysgu a datblygu cenedlaethol i gefnogi gweithrediad llawn y Ddeddf.

Deall y Ddeddf

Mae Deall y Ddeddf wedi’i anelu at weithwyr gofal cymdeithasol. Mae'n sicrhau eich bod yn cael eich cefnogi a bod gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gyflwyno gwasanaethau gofal cymdeithasol yn unol â'r gyfraith ac ymarfer yn unol ag egwyddorion y Ddeddf.

Mae'r hyb yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau gyda modiwlau dysgu i'ch helpu i baratoi ar gyfer y newidiadau . Bydd yn cael ei ddiweddaru gydag adnoddau hyfforddi yn y cyfnod cyn Ebrill 2016.

Ewch i'r hyb  (Dolen allanol) i gael y wybodaeth ddiweddaraf a chael gwybod am yr hyn sydd angen i chi ei wneud i baratoi ar gyfer y newidiadau.   Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf hefyd ar Twitter. (Dolen allanol)