Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Codi pryder

Sut i godi pryder neu nodi sylwadau canmoliaethus am wasanaeth gofal.

Mae pryderon yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth i ni ac fe’u codir yn aml gan bobl sy’n defnyddio ac yn dibynnu ar y gwasanaethau gofal yr ydym yn eu rheoleiddio; yn ogystal â’u perthnasau, ymwelwyr, staff, cymdogion a gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â’r gwasanaethau gofal hynny.

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn am ddarparwr gofal

Rydym yn croesawu eich pryderon, eich sylwadau a'ch canmoliaeth am unrhyw ddarparwr gwasanaeth yr ydym yn ei reoleiddio. Nid ydym, er hynny, yn ôl y gyfraith, yn gallu cynnal ymchwiliad i gwynion unigol na datrys unrhyw anghytundeb rhwng pobl a’u darparwyr gwasanaeth.

Mae’n ofynnol i bob darparwr gwasanaeth gael ei weithdrefn gwyno ei hun.  Rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â’r darparwr yn uniongyrchol fel cam cyntaf i ddatrys eich cŵyn.

Os ydych yn dal i fod yn anhapus

Os ydych yn dal i fod yn anhapus ar ôl dilyn gweithdrefn gwyno’r darparwr gofal, efallai y byddwn yn ystyried y materion dan sylw ac yn edrych ar y rhain yn rhan o’n proses arolygu.

Gallwch hefyd gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru am amrywiaeth o faterion. Ewch at wefan yr Ombwdsmon (Dolen allanol) am fanylion pellach.

Atgyfeiriad diogelu

Os ydych chi'n poeni y gall plentyn neu oedolyn yn eich teulu neu eich cymuned fod mewn perygl o niwed, camdriniaeth neu esgeulustod, gallwch gysylltu â'r gwasanaethau cymdeithasol yn eich ardal i roi gwybod am bryder mewn perthynas â diogelu. Ewch i wefan Llywodraeth Cymru (dolen allanol) i gael y manylion cyswllt.

Sut i godi pryder

Gallwch godi pryder mewn sawl ffordd gyda'n Tîm Cyswllt AGC. Dywedwch wrthym trwy e-bost, ffôn neu siaradwch â'n harolygwyr yn ystod arolygiad.

  • Ein ffonio ni: 0300 7900 126 opsiwn 2
  • E-bostiwch ni: AGC@llyw.cymru 
  • Cyflwyno eich pryder drwy ein ffurflen ar y we
  • 1 Cyfredol Tudalen 1
  • 2 Tudalen 2
  • 3 Tudalen 3
  • 4 Rhagolwg
  • 5 Cwblhau

Ffurflen sylwadau

Mae meysydd wedi’u marcio gyda * yn orfodol

A hoffech chi roi eich enw a/ neu eich manylion cyswllt i AGC?
A hoffech chi i ni gadw eich manylion adnabod yn gyfrinachol rhag y gwasanaeth/awdurdod lleol?
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More