Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Codi pryder

Sut i godi pryder neu nodi sylwadau canmoliaethus am wasanaeth gofal.

Mae pryderon yn ffynhonnell bwysig o wybodaeth i ni ac fe’u codir yn aml gan bobl sy’n defnyddio ac yn dibynnu ar y gwasanaethau gofal yr ydym yn eu rheoleiddio; yn ogystal â’u perthnasau, ymwelwyr, staff, cymdogion a gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â’r gwasanaethau gofal hynny.

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn am ddarparwr gofal

Rydym yn croesawu eich pryderon, eich sylwadau a'ch canmoliaeth am unrhyw ddarparwr gwasanaeth yr ydym yn ei reoleiddio. Nid ydym, er hynny, yn ôl y gyfraith, yn gallu cynnal ymchwiliad i gwynion unigol na datrys unrhyw anghytundeb rhwng pobl a’u darparwyr gwasanaeth.

Mae’n ofynnol i bob darparwr gwasanaeth gael ei weithdrefn gwyno ei hun.  Rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â’r darparwr yn uniongyrchol fel cam cyntaf i ddatrys eich cŵyn.

Os ydych yn dal i fod yn anhapus

Os ydych yn dal i fod yn anhapus ar ôl dilyn gweithdrefn gwyno’r darparwr gofal, efallai y byddwn yn ystyried y materion dan sylw ac yn edrych ar y rhain yn rhan o’n proses arolygu.

Gallwch hefyd gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru am amrywiaeth o faterion. Ewch at wefan yr Ombwdsmon (Dolen allanol) am fanylion pellach.

Sut i godi pryder

Gallwch godi pryder mewn sawl ffordd gyda'n Tîm Cyswllt AGC. Dywedwch wrthym trwy e-bost, ffôn neu siaradwch â'n harolygwyr yn ystod arolygiad.

Ffurflen sylwadau ar gyfer

Mae meysydd wedi’u marcio gyda * yn orfodol

A ydych yn dymuno aros yn ddienw?

Trwy gyflwyno’r ffurflen hon rydych yn cytuno â’n Polisi Preifatrwydd lle y gallwch ddarllen am y ffordd rydym yn ymdrin â’ch data a’ch gwybodaeth.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More