Rheoliadau, canllawiau statudol a Safonau Gofynnol Cenedlaethol: Gwasanaethau oedolion

Rheoliadau, canllawiau statudol a Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer cartrefi gofal, cynlluniau lleoli oedolion ac asiantaethau gofal cartref.

Mae’r rheoliadau hyn yn amlinellu’r hyn y mae’n rhaid i ddarparwr gofal  ei wneud, trwy gyfraith, er mwyn darparu gwasanaeth gofal yng Nghymru.

Newidiadau yn y gyfraith o Ebrill 2018 ymlaen

Daeth Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016  (Saesneg yn unig, Dolen allanol) i rym yn Ebrill 2018.

Ar ba wasanaethau y mae hyn yn effeithio?

  • Gwasanaethau cartrefi gofal – gan gynnwys rhai sy’n darparu gwasanaethau gofal cartref i blant neu oedolion
  • Gwasanaethau cymorth cartref – gwasanaeth a all ddarparu gofal i bobl  yn eu cartrefi eu hunain yn ogystal â chymorth cyffredinol
  • Canolfannau preswyl i deuluoedd
  • Gwasanaethau llety diogel
  • Gwasanaethau maethu
  • Gwasanaethau mabwysiadu
  • Lleoli oedolion
  • Gwasanaethau eirioli

Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda ni

Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda ni fel un o’r gwasanaethau uchod, bydd angen ichi ailgofrestru. Mae gwybodaeth am ailgofrestru ar gael yma.

Os nad ydych eisoes wedi cofrestru gyda ni

Os nad ydych wedi cofrestru ac eisoes yn darparu, neu’n bwriadu darparu,  un o’r gwasanaethau uchod, bydd rhaid ichi gofrestru gyda ni o dan y gyfraith newydd. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalennau cofrestru.

Cynlluniau Lleoli Oedolion

Rheoliadau cysylltiedig