Cynllun cymeradwyo gwirfoddol

Nani gyda phlant

Nid ydym yn cofrestru nanis,ond fodd bynnag gallwch wneud cais am ein cynllun cymeradwyo wirfoddol gofal Plant yn y cartref.

Sut y mae’r cynllun yn gweithio?

Mae’r cynllun yn berthnasol i nanis sy’n darparu gofal yng Nghymru yn unig, ond os ydych yn byw yn Lloegr neu’r Alban ac yn gofalu am blant yng Nghymru gallwch ymgeisio i fod yn ofalwr plant wedi'i gymeradwyo.

Faint yw’r gost?

Mae'r cynllun yn costio £96 am y flwyddyn gyntaf. Mae hyn yn cynnwys costau gweinyddol ac am archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Os caiff eich dogfennau personol eu gwirio gan y Swyddfa Bost, bydd rhaid i chi dalu ffi gweinyddu ychwanegol. Rhowch wybod i ni os ydych wedi tanysgrifio i wasanaeth diweddaru y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. (Dolen allanol)

Mae angen i chi adnewyddu eich cais bob blwyddyn. Y ffi adnewyddu ar gyfer yr ail a'r drydedd flwyddyn yw £55. Unwaith i chi gyflwyno'ch cais, ni ad-delir ffioedd.

Sut i ymgeisio

Llenwch y ffurflen gais isod a’i hanfon at:

Cynllun Cymeradwyo Gofal Plant
Arolygiaeth Gofal Cymru
Swyddfeydd y Llywodraeth
Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno
Conwy
LL31 9RZ

Rhif ffôn: 0300 790 0126
E-bost: AGC.CyfforddLlandudno@llyw.cymru

Pan fyddwch wedi cyflwyno eich ffurflen gais

Bydd angen i chi gysylltu â ni ar 0300 790 0126 i dalu dros y ffôn. Dylech ganiatáu 5 diwrnod gwaith i ni brosesu eich cais cyn i chi dalu.

Manteision i rieni

  • Mwy o sicrwydd bod y sawl yr ydych yn ei gyflogi wedi bodloni’r gofynion, gan gynnwys archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.
  • Mae’n rhoi cadarnhad bod gan yr unigolyn dystysgrif cymorth cyntaf diweddar a chymhwyster gofal plant priodol.
  • Efallai byddech yn gymwys i dderbyn cymorth gyda chostau gofal plant trwy gymorth treth neu fudd-daliadau pan fyddwch yn defnyddio gofalwr plant cymeradwy.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â chymhwystra ewch i wefan 'Help paying for childcare' Llywodraeth y DU. (Dolan allanol, Seasneg yn unig)

Manteision i nanis

  • Byddwch yn rhan o gynllun sy’n cael ei gydnabod ledled Cymru.
  • Byddwch yn gallu dangos i gyflogwyr eich bod yn bodloni’r gofynion sylfaenol ar gyfer gofal plant gan gynnwys archwiliad manwl gan y Gwasanaeth, Datgelu a Gwahardd, cymhwyster gofal plant addas a chymhwyster cymorth cyntaf cyfredol.

Yr hyn nad yw’r cynllun yn ei wneud

  • Nid yw’r cynllun yn dilysu bod gofalwr plant yn gymwys i weithio yn y DU. Cyfrifoldeb y cyflogwr yw hwn.
  • Nid yw'n gwarantu y bydd rhieni'n gymwys i dderbyn cymorth ariannol a dylid gwirio hyn gydag adran briodol y Llywodraeth.
 
Lawrlwytho dogfennau