Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Cynllun cymeradwyo gwirfoddol

Nani gyda phlant

Rydym bellach yn gallu derbyn ceisiadau am y Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol.

Mewn 2019 roedd cymhlethdod wedi effeithio ar barhad y Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol 'Gofal Plant yn y Cartref', sef cynllun a ddefnyddiwyd i'ch cymeradwyo. 

Yn 2007, sefydlodd Llywodraeth Cymru y 'Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref', y cyfeirir ato weithiau fel y "Cynllun Nanis" fel cynllun gwirfoddol, a weinyddir gennym ar ran Llywodraeth Cymru. Ymhlith pethau eraill, mae bod yn rhan o'r cynllun yn galluogi rhieni sy'n defnyddio nani gymeradwy i gael taliadau am y gofal plant y mae'r nani yn ei ddarparu drwy amrywiaeth o gonsesiynau treth a budd-daliadau Llywodraeth y DU, megis Credydau Treth, Credyd Cynhwysol a Gofal Plant Di-dreth, lle maent yn gymwys. 

Mewn Mawrth 2019, rhoddodd Llywodraeth Cymru wybod i ni fod problem â sail gyfreithiol y cynllun a oedd yn golygu bod rhaid cau'r cynllun. Roedd hyn oherwydd newid a wnaed gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i'r ddeddfwriaeth lywodraethol.  

Yn dilyn trafodaethau dwys, mae Llywodraeth Cymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau a CThEM yn cytuno y bydd angen cynllun newydd i gymryd lle cynllun 2007 presennol yn y pen draw. Fodd bynnag, yn y cyfamser mae'r Adran Gwaith a Phensiynau a CThEM yn barod i wneud yr holl daliadau treth a budd-daliadau sy'n gysylltiedig â chynllun 2007 mewn perthynas â'r canlynol: 

  • nanis sydd eisoes wedi'u cymeradwyo o dan gynllun 2007 ac sydd am adnewyddu eu cymeradwyaethau;
  • nanis sydd am gael eu cymeradwyo am y tro cyntaf o dan gynllun 2007;
  • hawlwyr treth a budd-daliadau presennol a newydd sy'n defnyddio nanis a gymeradwywyd o dan gynllun 2007.

Felly, am y tro, a hyd nes i gynllun newydd Llywodraeth Cymru gael ei gyflwyno, a gaiff ei gydnabod gan gyfraith Llywodraeth y DU, byddwn yn parhau i weithredu cynllun 2007 mewn perthynas â chymeradwyo ac adnewyddu. Mae'r penderfyniad hwn yn golygu ein bod yn gallu ailagor y cynllun a dechrau prosesu ceisiadau adnewyddu a cheisiadau newydd. 

Cost cymeradwyo'r Cynllun Cymeradwyo Gwirfoddol yw £55. Os bydd angen tystysgrif DBS ar ymgeiswyr hefyd, gellir gwneud cais am hyn drwy Vibrant Nation am £49.60.

Mae'r Cwestiynau Cyffredin yn rhoi rhagor o ganllawiau o ran pa gamau i'w cymryd nesaf. 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, gallwch anfon e-bost i AGC@llyw.cymru

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More