Cynllun cymeradwyo gwirfoddol

Nani gyda phlant

Nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau am y cynllun cymeradwyo gwirfoddol ar hyn o bryd.

Beth yw'r sefyllfa o ran y cynllun cymeradwyo gwirfoddol ar hyn o bryd? 

Yn 2007, sefydlodd Llywodraeth Cymru Gynllun Cymeradwyo Gwirfoddol Gofal Plant yn y Cartref, neu'r "Cynllun Nani" fel y'i gelwir weithiau.  Cynllun gwirfoddol yw hwn, a weinyddir gennym ni ar ran Llywodraeth Cymru. 

Ymhlith pethau eraill, mae'r cynllun yn galluogi rhieni sy'n defnyddio nani a gymeradwywyd o dan y 'Cynllun Nani' i gael taliadau am y gofal plant y mae'r nani yn ei ddarparu, drwy amrywiaeth o gonsesiynau treth a budd-daliadau Llywodraeth y DU, megis Credydau Treth, Credyd Cynhwysol a Gofal Plant Di-dreth, lle maent yn gymwys. 

Er mai cynllun gwirfoddol yw hwn, mae iddo sail gyfreithiol na allwn ei roi ar waith hebddi.  Ddechrau mis Mawrth 2019, rhoddodd Llywodraeth Cymru wybod i ni fod problem o ran sail gyfreithiol y cynllun hwn, o ganlyniad i newid a wnaed gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i'r ddeddfwriaeth lywodraethol.  

Mae Llywodraeth Cymru yn ymchwilio i'r mater ar frys er mwyn i ni ddeall goblygiadau llawn y newidiadau hyn i'r cynllun.  O ganlyniad, ni allwn dderbyn ceisiadau i'w cymeradwyo na cheisiadau adnewyddu blynyddol ar hyn o bryd.  Cyn gynted ag y bydd y sefyllfa'n glir, byddwn yn diweddaru ein gwefan yn briodol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, gallwch anfon e-bost i AGC@llyw.cymru 

 
Lawrlwytho dogfennau