Sheila Meadows

Sheila Meadows

Profiad mewn blynyddoedd cynnar

Bues i’n gweithio mewn lleoliadau'r blynyddoedd cynnar am flynyddoedd lawer, ac ar ôl ymddeol dechreuais wirfoddoli. Gwelais i effaith gadarnhaol arolygiad gan AGGCC, oherwydd y newidiadau i’r broses arolygu.

Roeddwn i am sicrhau y byddai arolygiadau gofal plant yn parhau i gael effaith ar brofiadau plant yn eu blynyddoedd cynnar, ond hefyd, oherwydd y ffaith bod gen i fab sydd â Syndrom Angelman, mae'r ffordd mae Deddfwriaethau Llywodraeth Cymru yn cael eu rhoi ar waith yn bwysig i mi. Mae ethos y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn wych, ond sut gallen ni sicrhau bod ei hathroniaeth yn cael ei rhoi ar waith mewn ardaloedd lleol? Credaf fod AGGCC yn chwarae rhan hollbwysig wrth sicrhau bod polisi yn arwain at fywydau gwell a mwy cyflawn ar gyfer y bobl sy'n dibynnu ar wasanaethau.