Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Arolygiad o Wasanaethau Plant: Cyngor Sir Ynys Môn

Ein canfyddiadau a'n hargymhellion ar gyfer gwasanaethau plant Cyngor Sir Ynys Môn.

Gwnaethom gynnal arolygiad ym mis Tachwedd 2016, gan ystyried ansawdd y canlyniadau a gyflawnwyd ar gyfer plant ag angen cymorth, gofal a chefnogaeth, neu amddiffyniad.

Gwnaethom ystyried ansawdd yr arfer, penderfyniadau a gwaith aml-asiantaeth o ran trefniadau diogelu, mynediad ac asesu.

Gwnaeth arolygwyr ystyried yr hyn a wyddai'r awdurdod lleol ynglŷn â'i berfformiad ei hun, a'r gwahaniaeth yr oedd yn ei wneud i'r bobl yr oedd yn ceisio eu helpu, gofalu amdanynt, cefnogi neu amddiffyn.

Roeddem yn arbrofi ac yn dysgu o'n dull diwygiedig newydd ar gyfer arolygu awdurdodau lleol.

Ein hargymhellion

Fel blaenoriaeth

 • Dylai uwch-arweinwyr yn y gwasanaethau cymdeithasol a'r heddlu weithio'n rhagweithiol gyda'i gilydd i wella ansawdd, cysondeb ac amseroldeb ymholiadau amddiffyn plant.
 • Dylid llunio strategaeth gadarn ar frys ar gyfer recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol.
 • Dylai uwch-arweinwyr gymryd camau i wella amlder, cysondeb ac ansawdd goruchwyliaeth staff y rheng flaen.
 • Dylai'r awdurdod lleol ddatblygu ymhellach fframwaith ar gyfer gwaith ataliol gyda phlant a theuluoedd, i ohirio'r angen am ofal a chymorth.
 • Dylai rheolwyr tîm ac uwch-ymarferwyr ddarparu goruchwyliaeth o benderfyniadau, heriau a chyfarwyddyd i staff yn gyson; dylid sicrhau bod rhaglen arweinyddiaeth a datblygiad ar gael i feithrin gwydnwch.
 • Dylai'r awdurdod lleol barhau i gefnogi uwch-reolwyr i wella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r cymhlethdodau a'r risgiau ynghlwm wrth gyflenwi gwasanaethau i blant.
 • Dylai'r awdurdod lleol a phartneriaid sefydlu systemau sicrhau ansawdd aml-asiantaeth effeithiol a threfniadau hyfforddi ar y cyd.

Dros y 12 mis nesaf

 • Rhaid i'r gefnogaeth wleidyddol a chorfforaethol gref i wasanaethau plant barhau, er mwyn sicrhau bod gwelliannau'n cael eu blaenoriaethu, a bod cyflymder y gwaith o wella'n cael ei brysuro a'i gynnal.
 • Dylid gwella ansawdd asesiadau a chynlluniau er mwyn sicrhau eu bod o ansawdd da yn gyson, ac yn canolbwyntio'n glir ar anghenion, risgiau a chryfderau plant a theuluoedd. Dylai'r canlyniadau, amserlenni a'r atebolrwydd a ddymunir ar gyfer camau gweithredu fod yn glir.
 • Dylai llwythi achos ac adroddiadau ynghylch ansawdd perfformiad gweithwyr gael eu monitro'n barhaus i sicrhau bod digon o gapasiti i weithwyr ymgysylltu'n effeithiol â phlant a'u teuluoedd.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.
 

 

Lawrlwytho dogfennau

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More