Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Arolygiad o Wasanaethau Plant: Cyngor Sir Powys

Ein canfyddiadau ac argymhellion ar gyfer gwasanaethau plant yng Nghyngor Sir Powys.

Gwnaethom gynnal arolygiad ym mis Gorffennaf 2017 er mwyn edrych ar ansawdd ac effeithiolrwydd gwasanaethau plant.

Gwnaeth yr arolygiad hwn edrych ar sut y mae plant a theuluoedd yn cael mynediad at wasanaethau help, gofal a chymorth a pha mor dda y darperir gofal a chymorth er mwyn diwallu eu hanghenion a chadw plant yn ddiogel.

Roedd yr arolygiad hefyd yn ystyried ansawdd yr arweinyddiaeth, y rheolaeth a'r trefniadau llywodraethu er mwyn datblygu a chefnogi gwasanaethau i blant a phobl ifanc. 

Gwnaethom roi adborth ar unwaith i'r awdurdod lleol ynghylch rhai meysydd oedd yn destun pryder difrifol, ac rydym wedi bod yn trafod y gwelliannau sydd angen eu gwneud gydag uwch-swyddogion yn yr awdurdod lleol.Mae angen i'r awdurdod lleol greu cynllun gwella mewn ymateb i'r adroddiad. Byddwn yn monitro'n agos sut y bydd y cynllun gwella hwn yn cael ei weithredu.

Ein hargymhellion

Blaenoriaeth ar unwaith (o fewn un mis)

  • Sicrhau bod asesiadau'n cael eu cynnal o fewn amserlenni statudol, mewn partneriaeth â phlant a theuluoedd.
  • Cymryd camau i wella amlder, cysondeb ac ansawdd goruchwyliaeth staff rheng flaen.
  • Monitro llwythi gwaith er mwyn sicrhau bod digon o allu gan weithwyr i ymgysylltu'n effeithiol â phlant a'u teuluoedd.
  • Rhaid i'r prif weithredwr ddarparu cefnogaeth cymorth gorfforaethol cryf ar gyfer y gwasanaethau plant er mwyn sicrhau bod cyflymder y gwelliant yn cyflymu ac yn cael ei gynnal.
  • Rhaid i arweinydd y cyngor a'r aelod portffolio ddarparu cymorth gwleidyddol cryf ar gyfer y gwasanaethau plant a rhoi proses craffu gwybodus ac effeithiol ar waith.
  • Rhaid rhoi blaenoriaeth i weithredu mecanwaith sicrhau o ran plant sy'n derbyn gofal a phlant mewn perygl.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'. 

 

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More