Cymerwch ran

Staff with children at nursery

Sut y gallwch gymryd rhan yn ein gwaith.

Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod barn a phrofiad pobl yn helpu i lywio ein gwaith.

Cynllun Cyfranogi

Mae ein Cynllun Cyfranogi yn amlinellu sut y bydd dinasyddion a’r bobl yr ydym yn gweithio gyda nhw – darparwyr gofal, comisiynwyr gofal, awdurdodau lleol a’n partneriaid – yn cael mwy o ddweud a rheolaeth yn yr hyn a wnawn.

Sut y gallwch gymryd rhan

Bwrdd Cynghori Cenedlaethol

Rydym wedi sefydlu Bwrdd Cynghori Cenedlaethol i’n helpu i wella’r gwasanaethau yr ydym yn eu harolygu a rhoi llais i bobl yn y ffordd y mae’r gwasanaethau yr ydym yn eu rheoleiddio a’u hadolygu yn cael eu rhedeg.

Ein harolygiadau

Yn ystod arolygiadau, mae ein harolygwyr yn treulio amser yn gwrando ar bobl ac yn siarad â nhw er mwyn cael eu sylwadau a’u barn. Fel rhan o’r broses arolygu, dylai pobl a’u teuluoedd gael y cyfle i lenwi holiadur. Bydd y darparwyr gwasanaeth yn rhoi’r rhain i chi ar ein rhan.
Gallwch hefyd roi eich sylwadau i ni ar berfformiad unrhyw wasanaeth.

Ein hadolygiadau

Pan fyddwn yn cynnal adolygiadau, rydym yn gwneud yn siŵr ein bod yn siarad ac yn gweithio gyda phobl sy’n derbyn y gwasanaethau. 

Cynllun ymwelwyr annibynnol

Cynhaliwyd cynllun peilot Ymwelwyr Annibynnol gennym mewn cartrefi gofal yn 2012 i weld sut y gallem gynnwys dinasyddion yn y broses o ymweld â gwasanaethau a’u harolygu. Cynhaliwyd cynllun peilot mewn cartrefi plant yn gynnar yn 2014.

Ymgynghoriadau ac arolygon

Rydym yn cynnal ymgynghoriadau neu arolygon pan fyddwn eisiau sylwadau gan bobl ar bwnc penodol. Os ydych wedi cofrestru i dderbyn gwybodaeth gennym, byddwch yn cael gwybod yn awtomatig.

Mynnwch ein newyddion diweddaraf

Diweddariad misol am ein gweithgareddau a’n gwybodaeth yw ein newyddion diweddaraf.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

 
Lawrlwytho dogfennau