Beth ydym ni’n ei wneud

Arolygydd yn siarad â phlant

Ni yw rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru.

Rydym yn cofrestru, arolygu a gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er llesiant pobl Cymru.

Yr hyn rydym yn ei wneud

 • Rydym yn cyflawni swyddogaethau ar ran Gweinidogion Cymru
 • Rydym yn penderfynu pwy all ddarparu gwasanaethau
 • Rydym yn arolygu ac yn gyrru gwelliant mewn gwasanaethau a reoleiddir a gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol
 • Rydym yn cynnal adolygiadau thematig o wasanaethau gofal cymdeithasol
 • Rydym yn cymryd camau gweithredu er mwyn sicrhau bod gwasanaethau'n bodloni gofynion deddfwriaethol a rheoleiddiol
 • Rydym yn archwilio pryderon a leisir ynglŷn â gwasanaethau a reoleiddir

Ein gwerthoedd craidd

Mae ein gwerthoedd craidd yn sicrhau bod pobl wrth galon popeth a wnawn a phopeth yr ydym yn dyheu am ei fod fel sefydliad.

 • Gonestrwydd: rydym yn onest a gellir ymddiried ynom
 • Parch: rydym yn gwrando, yn gwerthfawrogi eraill, ac yn eu cynorthwyo
 • Gofalgar: rydym yn dosturiol ac yn gyfeillgar
 • Teg: rydym yn gyson, yn ddiduedd, ac yn gynhwysol
 • Proffesiynol: rydym yn fedrus, yn wybodus, ac yn arloesol

Gwasanaethau yr ydym yn eu rheoleiddio a’u harolygu

 • Cartrefi gofal – gan gynnwys y rheini sy'n darparu gwasanaethau cartref gofal ar gyfer plant neu oedolion
 • Gwasanaeth cymorth cartref –  gwasanaeth sy'n gallu darparu gofal yn eich cartref eich hun yn ogystal â chymorth cyffredinol
 • Cynlluniau lleoli oedolion
 • Gwarchodwyr plant
 • Gofal dydd plant
  • Gofal dydd llawn
  • Gofal dydd sesiynol
  • Meithrinfa
  • Gofal y tu allan i’r ysgol
  • Darpariaeth chwarae mynediad agored
 • Gwasanaethau maethu
 • Gwasanaethau cymorth mabwysiadu
 • Gwasanaethau canolfannau preswyl i deuluoedd
 • Gwasanaethau eiriolaeth

Rydym hefyd yn arolygu ysgolion preswyl, ysgolion arbennig preswyl, a cholegau addysg bellach sy'n rhoi llety i fyfyrwyr sy'n iau na 18 oed, ond nid ydym yn eu cofrestru.

Sut ydym yn cyflawni ein swyddogaethau

Rydym yn cyflawni ein swyddogaethau ar ran Gweinidogion Cymru o dan y ddeddfwriaeth ganlynol:

Rydym yn rheoleiddio gwasanaethau gofal cymdeithasol a’r blynyddoedd cynnar gan ddefnyddio’r rheoliadau a’r safonau gofynnol cenedlaethol a luniwyd gan Gynlluniad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru. Mae’r rheoliadau yn ein galluogi i reoleiddio ymddygiad darparwyr yng Nghymru.