Y broses

Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â'r broses ailgofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Os ydych wedi'ch cofrestru gyda ni eisoes, bydd angen i chi ailgofrestru fel rhan o'r newidiadau i'r gyfraith.

Amserlenni

Gwasanaethau mabwysiadu, gwasanaethau maethu, gwasanaethau eiriolaeth a gwasanaethau lleoli oedolion sy'n ofynnol i gyflwyno cais o dan y Ddeddf erbyn 31 Awst 2019.

Cyn belled â'ch bod yn cyflwyno'ch cais i ni erbyn y  dyddiad a roddir i chi, byddwch yn parhau i fod wedi'ch cofrestru ac yn cael eich arolygu o dan y  Ddeddf Safonau Gofal (Dolen allanol, Saesneg yn unig) nes ein bod wedi prosesu eich cais a phenderfynu arno.

Ceisiadau i gofrestru

Bydd ceisiadau i gofrestru yn agor o 29 Ebrill 2019

Beth yw'r newidiadau i’r broses gofrestru?

Mae'r Ddeddf yn cyflwyno system newydd o reoleiddio ac arolygu gwasanaethau – gan symud i ffwrdd o fodel 'sefydliad' i fodel sy’n seiliedig ar 'ddarparwyr gwasanaeth'. Mae hyn yn golygu na fydd angen i ddarparwr sydd â mwy nag un gwasanaeth ar hyn o bryd gofrestru pob gwasanaeth ar wahân. O dan y gyfraith newydd, dim ond un cofrestriad fydd gan y darparwr a fydd yn cwmpasu pob un o'i wasanaethau.

Bydd yn ofynnol i ddarparwyr benodi unigolion cyfrifol ar gyfer pob un o'r gwasanaethau y maent am eu cofrestru. Bydd unigolion cyfrifol yn destun prawf unigolyn addas a phriodol, a bydd dyletswyddau statudol yn cael eu gosod arnynt a fydd yn eu gwneud yn fwy atebol am y gwasanaethau a ddarperir.

Ni fydd yn rhaid i reolwyr cofrestredig gofrestru gyda ni mwyach, ond bydd angen iddynt gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru (Dolen allanol).