Y broses

Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â'r broses ailgofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Os ydych wedi'ch cofrestru gyda ni eisoes, bydd angen i chi ailgofrestru fel rhan o'r newidiadau i'r gyfraith.

Amserlenni

Byddwn yn cynnal y broses ailgofrestru'n raddol drwy gydol 2018–19. Bydd pob math o wasanaeth yn cael dyddiad penodol i gyflwyno ei gais yn ystod y cyfnod hwn.

Cyn belled â'ch bod yn cyflwyno'ch cais i ni erbyn y  dyddiad a roddir i chi, byddwch yn parhau i fod wedi'ch cofrestru ac yn cael eich arolygu o dan y  Ddeddf Safonau Gofal (Dolen allanol, Saesneg yn unig) nes ein bod wedi prosesu eich cais a phenderfynu arno.

  • Gwasanaethau sy'n gallu ailgofrestru o fis Chwefror 2018
  • Gwasanaethau cartrefi gofal
  • Gwasanaethau gofal cartref
  • Gwasanaethau llety diogel
  • Canolfannau preswyl i deuluoedd
  • Gwasanaethau cartrefi gofal

Mae’n rhaid i ddarparwyr gwasanaethau cartrefi gofal gyflwyno eu cais i ailgofrestru erbyn 30 Mehefin 2018. Os ydych yn darparu unrhyw wasanaeth arall (er enghraifft cartref gofal arall neu wasanaethau cymorth cartref), mae’n rhaid i chi gofrestru'r rhain ar yr un pryd.

Gwasanaethau cymorth cartref, gwasanaethau llety diogel a chanolfannau preswyl i deuluoedd

Mae’n rhaid i ddarparwyr gwasanaethau cymorth cartref, gwasanaethau llety diogel a chanolfannau preswyl i deuluoedd gyflwyno cais i ailgofrestru erbyn 31 Awst 2018.

Gwasanaethau mabwysiadu, gwasanaethau maethu, gwasanaethau eirioli a gwasanaethau lleoli oedolion

Ni fydd yn ofynnol i wasanaethau mabwysiadu, gwasanaethau maethu, gwasanaethau eirioli a gwasanaethau lleoli oedolion gofrestru o dan y Ddeddf tan fis Ebrill 2019.

Faint o amser mae’r broses ymgeisio yn ei gymryd?

Agorodd ceisiadau i gofrestru ym mis Chwefror 2018. O fis Ebrill 2018, byddwn yn gwneud penderfyniad ar eich cais, a byddwn yn cysylltu â chi ar ôl y dyddiad hwn.

Beth yw'r newidiadau i’r broses gofrestru?

Mae'r Ddeddf yn cyflwyno system newydd o reoleiddio ac arolygu gwasanaethau – gan symud i ffwrdd o fodel 'sefydliad' i fodel sy’n seiliedig ar 'ddarparwyr gwasanaeth'. Mae hyn yn golygu na fydd angen i ddarparwr sydd â mwy nag un gwasanaeth ar hyn o bryd gofrestru pob gwasanaeth ar wahân. O dan y gyfraith newydd, dim ond un cofrestriad fydd gan y darparwr a fydd yn cwmpasu pob un o'i wasanaethau.

Bydd yn ofynnol i ddarparwyr benodi unigolion cyfrifol ar gyfer pob un o'r gwasanaethau y maent am eu cofrestru. Bydd unigolion cyfrifol yn destun prawf unigolyn addas a phriodol, a bydd dyletswyddau statudol yn cael eu gosod arnynt a fydd yn eu gwneud yn fwy atebol am y gwasanaethau a ddarperir.

Ni fydd yn rhaid i reolwyr cofrestredig gofrestru gyda ni mwyach, ond bydd angen iddynt gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru (Dolen allanol).