Rhowch eich barn i ni ynghylch ein Cod Ymarfer ar gyfer Arolygu Gwasanaethau Gwarchod Plant, Gwasanaethau Gofal Dydd a Gwasanaethau Chwarae Mynediad Agored

Mae ein hymgynghoriad ar agor hyd 14 Mehefin 2019

Mae'r Cod Ymarfer yn amlinellu sut byddwn yn cynnal arolygiadau o dan Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010  

Rydym am glywed eich barn ynghylch a yw ein drafft o'r Cod Ymarfer yn darparu digon o wybodaeth ac eglurder. 

Sut i rannu eich barn

Er mwyn cymryd rhan, darllenwch y ddogfen ymgynghoriad yn ogystal â'r drafft o'r Cod Ymarfer 

Rhowch eich barn i ni erbyn 14 Mehefin 2019 yn un o'r ffyrdd canlynol:

Lawrlwythwch, cwblhewch ac e-bostiwch y ffurflen ymateb i agc@llyw.cymru

Lawrlwythwch, cwblhewch ac anfonwch y ffurflen ymateb at:

Tîm Arolygu Gofal Plant a Chwarae 
Arolygiaeth Gofal Cymru 
Parc Busnes Rhydycar 
Merthyr Tudful
CF48 1UZ 

 
Lawrlwytho dogfennau