• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 1 Mai 2018
  • Newyddion

Mae'n rhaid i wasanaethau i oedolion Cyngor Sir Powys wella yn dilyn arolygiad

Gwnaethom gynnal ein harolygiad ym mis Ionawr eleni.

Cafodd yr arolygiad ei sbarduno gan bryderon a godwyd gan bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, aelodau o'r cyhoedd ac Aelodau Cynulliad, ac yn sgil problemau a nodwyd yn ystod yr arolygiad o wasanaethau plant yn ystod 2017.

Canfyddiadau

  • Gwelsom dystiolaeth fod rhai pobl yn derbyn gofal a chymorth da, ond nid oedd hyn yn gyson.
  • Roedd rhai pobl yn profi oedi sylweddol o ran cael eu hasesu ar gyfer gofal a chymorth a derbyn gwasanaeth. Mae angen gwneud gwelliannau sylweddol.
  • Roedd staff iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen yn cydweithio'n dda ag amrediad o grwpiau sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol.
  • Roedd atgyfeiriadau diogelu brys yn derbyn sylw’n gyflym ac yn effeithiol.
  • Roedd ôl-groniad annerbyniol o waith diogelu yn ystod y camau sgrinio ac ymholiadau.
  • Nododd ein harolygwyr ymrwymiad y staff, sydd wedi dangos proffesiynoldeb wrth ymdopi â nifer o newidiadau a phrinder adnoddau.

Bellach dylai bodolaeth Bwrdd Gwella a Sicrwydd, a gaiff ei gadeirio'n annibynnol ac sy'n cynnwys ymgynghorwyr allanol i sicrhau gwelliant ar draws y gwasanaethau cymdeithasol, a phenodiad cyfarwyddwr parhaol i'r gwasanaethau cymdeithasol, yrru'r gwelliannau sydd eu hangen a sicrhau canlyniadau cadarnhaol ar gyfer oedolion sydd angen gofal neu gymorth a'u gofalwyr ym Mhowys.

Gwnaethom gydnabod bod Cyngor Sir Powys wedi datblygu cynllun gwella cyn yr arolygiad. Roedd ein harolygwyr yn falch o nodi bod yr uwch-reolwyr wedi derbyn y canfyddiadau a’u bod wedi ymrwymo i weithredu'r gwelliannau angenrheidiol.

Dywedodd y Prif Arolygydd Gillian Baranski:

Er bod ein harolygiad wedi nodi meysydd sylweddol i'w gwella, mae'r awdurdod lleol wedi cymryd camau cadarnhaol tuag at wella a sefydlogi'r gwasanaeth, gan gynnwys penodi prif weithredwr newydd dros dro a chyfarwyddwr i'r gwasanaethau cymdeithasol.

Gyda chymorth gan y Bwrdd Gwella a Sicrwydd, rydym yn disgwyl gweld gwelliannau cyflym ar draws y gwasanaethau cymdeithasol er mwyn sicrhau canlyniadau cadarnhaol ar gyfer pobl sydd ag anghenion gofal a chymorth, eu teuluoedd a’u gofalwyr ym Mhowys.

Byddwn yn parhau i fonitro’r cynnydd wrth weithredu cynlluniau gwella Cyngor Sir Powys ar gyfer gwasanaethau i blant, ac erbyn hyn, gwasanaethau i oedolion.