Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More
 • 10 Ebrill 2018
 • Newyddion

Deddfwriaeth newydd bellach mewn grym

Daeth Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 i rym ar 2 Ebrill 2018.

O dan y ddeddf newydd, bydd y ffordd rydym yn cofrestru ac yn arolygu gwasanaethau i oedolion yn newid. 

Bydd mwy o ffocws ar sicrhau gwelliant o ran ansawdd y gofal a chymorth, ac ar ganlyniadau llesiant ar gyfer pobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau.

Rydym wedi cynyddu ein pwerau i sicrhau y gallwn gymryd camau cyflymach a chryfach pan fo angen.

Pa wasanaethau fydd hyn yn effeithio arnynt?

Bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar y gwasanaethau canlynol:

 • Cartrefi gofal
 • Cartrefi plant
 • Gofal cartref
 • Canolfannau preswyl i deuluoedd
 • Gwasanaethau llety diogel.

Newidiadau i ddarparwyr

Cod ymarfer newydd ar gyfer arolygu

Mae gennym god ymarfer newydd ar gyfer arolygu sy'n amlinellu ein dull arolygu.

Gwasanaeth hysbysiadau newydd ar-lein

Unwaith y bydd cais ar gyfer ailgofrestru wedi'i dderbyn a'i gymeradwyo'n llawn gennym, bydd darparwyr cartrefi gofal yn gallu gwneud hysbysiadau i ni ar-lein.

Rheolwyr cofrestredig

Mae'r gyfraith newydd yn golygu y bydd rheolwyr yn cael eu dileu o gofrestriadau Arolygiaeth Gofal Cymru o fis Ebrill 2018. Byddwn yn ysgrifennu at bob rheolwr yn fuan.

Mae'n rhaid i ddarparwyr cofrestredig benodi rheolwr o hyd, ac mae'n rhaid i'r rheolwr fod yn briodol gymwys ac wedi'i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. (Dolen allanol)

Rheoliadau newydd a chanllawiau statudol

Mae nifer o reoliadau perthnasol y dylai darparwyr cartrefi gofal eu darllen ac ymgyfarwyddo â hwy:

Ailgofrestru o dan y ddeddf newydd

Mae angen i'r gwasanaethau gofal canlynol wneud cais ar gyfer ailgofrestru eu gwasanaeth gyda ni eleni:

 • Cartrefi gofal
 • Cartrefi plant
 • Gofal cartref
 • Canolfannau preswyl i deuluoedd
 • Gwasanaethau llety diogel.

Dylai'r gwasanaethau hyn fod wedi derbyn gohebiaeth gennym yn gynharach eleni ynghylch ailgofrestru.

Mae'n rhaid i chi gyflwyno cais ar gyfer ailgofrestru trwy ddefnyddio AGC Ar-lein. (Dolen allanol)

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag ailgofrestru, ewch i'n tudalen ailgofrestru.

Cwestiynau

E-bostiwch cssiw.riscact@llyw.cymru


 

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More