Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Cwynion am awdurdodau lleol

Yr hyn y dylech chi ei wneud os ydych yn dymuno gwneud cwyn am wasanaeth gofal cymdeithasol a ddarperir neu a gomisiynir gan awdurdod lleol.

Nid ydym yn cynnal ymchwiliadau i gwynion am awdurdodau lleol. Mae hyn oherwydd bod ganddynt eu gweithdrefn gwyno eu hunain. Er hynny, mae gennym ddiddordeb mewn clywed gan bobl am eu profiad o'r gwasanaeth y maent wedi ei dderbyn.

Os oes gennych bryder am y gwasanaeth a ddarperir gan awdurdod lleol

Os oes gennych bryder am y modd y mae gwasanaeth awdurdod lleol yn gweithredu, dylech gysylltu â nhw’n uniongyrchol. Mae ganddynt eu gweithdrefn gwyno eu hunain a gwybodaeth y cewch ofyn iddynt amdani.

Mae Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau’n uniongyrchol, fel cynnal cartref gofal preswyl neu wasanaeth gofal cartref. Maent hefyd yn gyfrifol am wasanaethau y maent yn eu comisiynu ac yn eu hariannu. Er enghraifft, talu dros rhywun sy’n byw mewn cartref gofal preswyl preifat.

Os ydych yn derbyn gwasanaeth trwy un o’r dulliau hyn cewch wneud cwyn i’r cwmni sy’n darparu’r gwasanaeth ar ran yr awdurdod lleol yn ogystal â'r awdurdod lleol ei hun.

Os ydych yn dal i fod yn anhapus

Os ydych yn dal i fod yn anhapus am ganlyniad eich cwyn, cewch gysylltu hefyd â’r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (Dolen allanol) a allai ddewis adolygu’r gŵyn a’r modd yr ymdriniwyd â hi.

Gallwch gysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru am amrywiaeth o faterion. Ewch at wefan yr Ombwdsmon (Dolen allanol) am fanylion pellach.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More