Cofrestru gwasanaeth gofal dydd a chwarae

Gwybodaeth ac arweiniad i’ch cynorthwyo i gofrestru gwasanaeth gofal dydd i blant a chwarae.

Pwy sydd angen cofrestru?

Gofal dydd a gofal chwarae yw pan fydd unigolyn yn edrych ar ôl plant dan 12 oed mewn adeilad nad yw'n adeilad domestig (er enghraifft, ei gartref) am fwy na dwy awr mewn unrhyw un diwrnod.

Gall hyn gynnwys meithrinfeydd dydd (gofal dydd llawn), gofal y tu allan i'r ysgol, cylchoedd chwarae, meithrinfeydd, a darpariaeth mynediad agored, er enghraifft canolfan chwarae meddal.

Gallwch ganfod a oes angen i chi gofrestru trwy wirio'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir.

Cyn i chi ymgeisio

Cyn i chi ddechrau'r broses gofrestru, dylech ddilyn y camau isod:

Gallwch lawrlwytho'r ffurflenni cofrestru a'r canllawiau isod, neu gallwch gysylltu â'n tîm cofrestru ar gyfer pecyn cofrestru.

Sut i gyflwyno eich cais

Pan fyddwch yn barod i gyflwyno eich cais, ffoniwch ni ar 0300 126 7900 a dewiswch 'Tîm Cofrestru' o'r ddewislen a geir dros y ffôn. 
Cofiwch y bydd angen i chi hefyd gael gwiriad manylach gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) fel rhan o'r broses hon. I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud hynnny cliciwch ar y ddolen hon - Archwiliadau gan y gwasanaeth datgelu gwahardd.

Os ydych yn gwneud cais am wiriad DBS drwy Vibrant Nation a bod angen cyflwyno eich manylion adnabod, gallwch wneud hyn fel rhan o'ch apwyntiad i gyflwyno eich cais i gofrestru â ni. 

Mae'n rhaid cwblhau eich cais i gofrestru fel ddarparwr gofal dydd (neu gwarchodwr plant) cyn y gallwn ei dderbyn. 
Rydym wedi cynnwys dolenni isod i'r rhestrau gwirio rydym yn eu defnyddio i wirio bod eich cais wedi'i gwblhau. 

Beth am edrych arnynt er mwyn sicrhau bod gennych bopeth cyn i chi ddod i mewn i'n gweld ni. 

Cymwysterau

Mae'r rhestr lawn o gymwysterau y mae'n rhaid eich bod yn meddu arnynt fel rhan o'ch cais i gofrestru ar gael ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru (Dolen allanol) neu wefan Weithredol Sgiliau (Dolen allanol, Saesneg yn unig).

Cynllunio lleol

Ni fyddwn yn gofyn bellach am dystiolaeth ynglŷn â statws cynllunio adeiladau gwarchodwyr plant, ac ni fydd arnom angen unrhyw ddatganiad mewn perthynas â chynllunio. Mae hyn yn berthnasol i'r rhai sy'n gwneud cais i gofrestru gyda ni am y tro cyntaf. 

Chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod eich adeilad yn cydymffurfio â rheolau cynllunio ac adeiladu, yn ogystal â rheoliadau iechyd yr amgylchedd a rheoliadau diogelwch tân.

Ein swyddogaeth yw sicrhau bod yr adeilad yn ddiogel ac yn addas ar gyfer darparu gofal, gan ystyried uchafswm nifer y plant y byddwch yn gofalu amdanynt ar unrhyw un adeg, a'r lle sydd ar gael i bob plentyn.

Mae cydymffurfiaeth â safonau gofal plant yn wahanol i ganiatâd cynllunio. Bydd awdurdodau cynllunio lleol yn parhau i ystyried cymeriad yr adeilad mewn perthynas â'r holl blant sy'n derbyn gofal.

Mae gennych gyfrifoldeb i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau eraill sy'n effeithio ar eich lleoliad a'ch busnes, megis rheolau cynllunio ac adeiladu.

Mae rhagor o wybodaeth am gynllunio ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru (Dolen allanol).

Gofal plant di-dreth

Y prif bethau y dylech eu gwybod am ofal plant di-dreth gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. (Dolen Saesneg yn unig)

Sut i gyflwyno eich cais

I gyflwyno eich cais i gofrestru, cysylltwch â ni ar 0300 7900 126 i drefnu apwyntiad gydag aelod o'r tîm cofrestru i gyflwyno eich cais.

Mae gofyn i chi feddu ar dystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) fel rhan o'r broses hon. 

Os nad oes gennych dystysgrif, gallwch ddysgu mwy am sut i wneud cais am wiriad gan y DBS yn yr adran o'n gwefan sy'n trafod gwiriadau gan y DBS. Bydd modd i chi hefyd gyflwyno eich dogfennau adnabod ar yr un pryd â'ch cais, ar yr amod eich bod wedi cwblhau eich cais i'r DBS ar-lein.

Os oes gennych dystysgrif, rhaid eich bod:

  • Wedi'i derbyn lai na thri mis cyn cyflwyno eich cais, neu
  • bydd angen i chi fod wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth diweddaru (bydd angen i ni weld eich tystysgrif DBS a ddefnyddiwyd gennych i gofrestru).

Ansawdd y Gofal

Mae'r templed Adolygiad ar Ansawdd y Gofal hwn ar gael i'ch cynorthwyo wrth fformatio eich Adolygiad ar Ansawdd y Gofal. Os byddwch yn defnyddio fformat arall, mae'n rhaid iddo gydymffurfio â Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010. 

Nid oes angen i chi anfon copi o'ch arolygiad atom oni bai y gofynnwyd yn benodol i chi wneud hynny gan eich arolygydd. Ar gyfer y gwasanaethau hynny sydd i fod i gael arolwg ar y cyd gan CIW ac Estyn yn fuan, gallwch ddefnyddio'r templed a chwmpasu pob thema yn y fframwaith arolygu ar y cyd, neu ddefnyddio dull arall.

 
Lawrlwytho dogfennau