Cod Ymarfer drafft ar gyfer adolygu gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol

Rydym yn awyddus i gael eich barn am y Cod drafft.

Cefndir

O dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae'n ofynnol i ni adolygu perfformiad gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yng Nghymru. Mae Deddf 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i ni baratoi a chyflwyno Cod Ymarfer.

Mae'r Cod Ymarfer yn amlinellu'r ffordd rydym yn adolygu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yng Nghymru drwy ein gweithgarwch gwerthuso perfformiad ac arolygu, o dan Ddeddf 2014.

Hefyd, mae'r Cod yn amlinellu'r ffordd y byddwn yn arolygu gwasanaethau CAFCASS Cymru.

Yr hyn rydym am i chi ei wneud

Rydym am glywed eich barn am y Cod drafft a ph’un a oedd yn glir ac yn llawn gwybodaeth.

Daw ein Cod Ymarfer ar gyfer adolygu gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol  i rym ym mis Ebrill 2019.

Sut i ymateb

Er mwyn cymryd rhan, darllenwch y ddogfen ymgynghori yn ogystal â'r Cod Ymarfer drafft. 

Dylech gyflwyno eich sylwadau gan ddefnyddio'r ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad erbyn 17 Rhagfyr 2018 yn y ffyrdd canlynol. 

E-bost

CSSIW.RISCAct@llyw.cymru

Post

Prosiect Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 
Arolygiaeth Gofal Cymru
Parc Busnes Rhydycar 
Merthyr Tydfil
CF48 1UZ

 
Lawrlwytho dogfennau