Awdurdodau lleol

Rydym yn gwella ein fframwaith arolygu i bob awdurdod lleol yng Nghymru ar gyfer gwirio ansawdd a diogelwch eu gwasanaethau cymdeithasol.

Y cynnydd hyd yn hyn a'r camau nesaf

Rydym wedi datblygu ein fframwaith newydd gyda grŵp cyfeirio rhanddeiliaid ac rydym wedi cynnal tri 'gweithdy cynllunio' gyda phobl sy'n ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol, neu sy'n defnyddio gwasanaethau a gofalwyr, i helpu i lunio ein fframwaith newydd.

Sut byddwn yn rhoi'r fframwaith newydd ar waith

Byddwn yn defnyddio'r fframwaith newydd i sicrhau bod awdurdodau lleol yn cael eu harolygu'n defnyddio canlyniadau llesiant Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ac yn cynnwys barn a llais pobl sydd angen gofal a chymorth. 

Byddwn yn ystyried pa mor dda mae'r gwasanaethau a ddarperir ac gomisiynir gan awdurdodau lleol yn bodloni canlyniadau llesiant y bobl sy'n eu defnyddio.

Byddwn yn defnyddio'r fframwaith newydd ar gyfer yr holl arolygiadau awdurdodau lleol. Byddwn yn profi ac adolygu'r fframwaith gyda'r awdurdodau lleol rydym yn eu harolygu yn ystod 2016-17 i sicrhau ein bod yn dysgu'n barhaus o brofiadau.

Sut mae Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) yn effeithio ar awdurdodau lleol

Bydd y gwersi a ddysgwyd o'r profion yn ystod 2016-17 yn cael eu cynnwys yn natblygiad y gofynion newydd ar gyfer awdurdodau lleol sy’n dod i rym ym mis Ebrill 2018. 

Caiff y gofynion manwl eu nodi mewn rheoliadau, y bydd ymgynghoriad arnynt yn ystod cam dau ar ddiwedd gwanwyn a dechrau haf 2017.

Cyfrifoldebau newydd

Bydd awdurdodau lleol yn gyfrifol am y canlynol:

  • Cynhyrchu adroddiad blynyddol o berfformiad gwasanaethau cymdeithasol yn defnyddio templed penodol i gynyddu cysondeb o ran cynnwys adroddiadau ledled Cymru
  • Cynhyrchu adroddiadau sefydlogrwydd y farchnad i sicrhau bod awdurdodau lleol yn ymwybodol o ddiogelwch gwasanaethau.

Awdurdodau lleol sy'n darparu gwasanaethau a reoleiddir

Bydd angen i awdurdodau lleol sy'n darparu gwasanaethau a reoleiddir fel cartrefi gofal ystyried y newidiadau yn y ffordd y caiff y gwasanaethau hynny eu cofrestru a'u harolygu. 

Ceir gwybodaeth bellach am Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) yma.