Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Arolygiad o Wasanaethau Plant: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Ein canfyddiadau a'n hargymhellion ar gyfer gwasanaethau plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Gwnaethom arolygu ym mis Ionawr a Chwefror 2017, er mwyn canfod pa mor dda yr oedd pobl yn cael eu gwasanaethu gan yr awdurdod lleol wrth iddynt geisio am wybodaeth, cyngor a chymorth.

Roeddem am ddarganfod pa mor hawdd oedd hi i bobl gysylltu â gwasanaethau plant, a oeddent yn cael digon o wybodaeth, ac a oedd hyn yn eu helpu i gael y cymorth a'r gofal roedd eu hangen arnynt.

Mae gofyn i'r awdurdod bellach gynhyrchu cynllun gwella mewn ymateb i'r adroddiad.

Ein hargymhellion

  • Cofnodi gwybodaeth yn gyson er mwyn sicrhau nad oes rhaid i bobl roi'r un wybodaeth i asiantaethau lleol dro ar ôl dro
  • Sicrhau bod unrhyw un sy'n cysylltu â’r awdurdod lleol yn cael ei hysbysu am gynnydd pan fo'n briodol
  • Parhau i roi blaenoriaeth i recriwtio mwy o staff sy'n siarad Cymraeg
  • Sicrhau bod comisiynu yn cael ei wreiddio mewn dealltwriaeth drylwyr o anghenion y boblogaeth leol, yn seiliedig ar ddata cynhwysfawr a phrosesau ymgysylltu mwy ystyrlon

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More