Skip to main content
Arolygiaeth Gofal Cymru

Arolygiad o wasanaethau plant: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Ein canfyddiadau a'n hargymhellion ar gyfer gwasanaethau plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwnaethom arolygu ym mis Ionawr a Chwefror 2017, gan edrych ar ansawdd yr arfer, y broses o wneud penderfyniadau, a gwaith amlasiantaeth o fewn trefniadau diogelu, mynediad ac asesu'r awdurdod. 

Gwnaeth yr arolygwyr werthuso'r hyn a wyddai'r awdurdod lleol am ei berfformiad ei hun, a'r gwahaniaeth yr oedd yn ei wneud i'r bobl yr oedd yn ceisio rhoi cymorth, gofal a chefnogaeth iddynt a/neu eu hamddiffyn.

Mae'n ofynnol bellach bod yr awdurdod yn cynhyrchu cynllun gwella mewn ymateb i'r adroddiad.

Ein hargymhellion

  • Datblygu amrywiaeth o wybodaeth sy'n hawdd ei darllen ac sy’n cyfeirio at wasanaethau ataliol
  • Monitro baich achosion ac adroddiadau sicrhau ansawdd yn barhaus
  • Gwella ansawdd a chysondeb asesiadau a chynlluniau
  • Gwrando mwy ar lais plant a theuluoedd wrth lunio cynlluniau gwasanaeth
  • Parhau i ganolbwyntio ar gadw staff a hyrwyddo'r gwaith o recriwtio staff profiadol yn amserol

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'. 

 

Lawrlwytho dogfennau

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More