Arolygiad cenedlaethol o ofal a chymorth ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu

Edrychodd yr arolygiad ar ansawdd, effeithlonrwydd a diogelwch y gofal a'r cymorth a ddarperir i oedolion ag anableddau dysgu.

Ystyriodd yr arolygiad pa mor dda yw gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol wrth iddynt gyflawni canlyniadau sydd o bwys i bobl. Edrychodd hefyd ar y ffactorau sy'n sbarduno canlyniadau da i bobl, yn ogystal â'r rhwystrau.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Yr hyn wnaeth yr arolygiad ei ystyried

  • Pa mor dda mae awdurdodau lleol yn deall yr angen am ofal a chymorth i bobl ag anableddau dysgu yn eu hardaloedd, gan gynnwys cymorth i ofalwyr a datblygu gwasanaethau ataliol.
  • Ansawdd yr wybodaeth, cyngor, cymorth, asesiad a chynllunio gofal sy'n cael eu darparu a pha mor dda mae’n dangos parch tuag at bobl ag anableddau dysgu fel dinasyddion llawn, cyfartal mewn statws a gwerth â dinasyddion eraill o'r un oedran.
  • Pa mor dda mae arweinwyr yn cyflenwi gweledigaeth eglur ar gyfer gofal a chymorth i bobl, sydd wedi ei hanelu at wella canlyniadau ac sy'n cael cefnogaeth ac ymglymiad partneriaid – gan gynnwys pobl ag anableddau dysgu a gofalwyr.

Beth wnaethom ni

  • Cynnal arolwg cenedlaethol a hunanasesiad o’r gwasanaethau cymdeithasol ym mhob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.
  • Gweithio gyda fforwm Rhieni a Gofalwyr Cymru Gyfan i hwyluso cyfres o grwpiau ffocws gyda rhieni a gofalwyr ledled Cymru.
  • Gweithio gyda Phobl yn Gyntaf Cymru i'n helpu ni i ymgysylltu mewn modd cynhyrchiol â phobl sydd ag anableddau dysgu yn ystod yr arolygiad.
  • Cwrdd â darparwyr llety â chymorth i bobl sydd ag anableddau dysgu i drafod y cwestiynau allweddol ar gyfer yr arolygiad.
  • Ystyried cwestiynau ychwanegol, perthnasol, ar gyfer yr arolygiad cenedlaethol yn ystod ein harolygiad rheolaidd o wasanaethau a reoleiddir ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu.
  • Ynnal arolygiadau manwl mewn chwe awdurdod lleol rhwng mis Tachwedd 2015 a mis Chwefror 2016.

Gwnaethom weithio gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC). (Dolen allanol) Gwnaethant gynnal arolwg cenedlaethol hefyd o fyrddau iechyd lleol ac ymuno â ni yn ystod rhan o'r gwaith maes yn y chwe ardal awdurdod lleol.

Ein canfyddiadau

Rydym ni wedi cyhoeddi adroddiadau arolygu unigol ar gyfer yr awdurdodau lleol sydd wedi'u cynnwys yn y gwaith maes manwl. Mae'r adroddiadau yn amlinellu'r argymhellion ar gyfer gwella, a gofynnir i'r awdurdodau lleol gynhyrchu cynlluniau gwella.

Mae ein hadroddiad Cymru gyfan, sy'n cynnwys y canfyddiadau allweddol o'r gyfres arolygu a'r goblygiadau i bolisi ac ymarfer, ar gael ar adran adroddiadau cenedlaethol a thematig ein gwefan.