• Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 12 Ebrill 2018
  • Newyddion

Anghysondebau parhaus o ran ceisiadau ac awdurdodiadau o dan y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid ledled Cymru

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad monitro 2016–17 o ran y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid (DoLS) yng Nghymru.

Rydym ni ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi cyhoeddi'r adroddiad ar y cyd.

Mae'r Trefniadau Diogelu'n berthnasol i bobl dros 18 oed na allant roi caniatâd i dderbyn triniaeth neu ofal yn yr ysbyty neu mewn gofal cartref, a lle efallai fod cyfyngiadau neu ataliaeth yn golygu eu bod wedi colli eu rhyddid.

Mae'r Trefniadau Diogelu'n darparu fframwaith cyfreithiol ar gyfer colli rhyddid i atal mynd yn erbyn Hawliau Dynol y Confensiwn Ewropeaidd oherwydd bod yn rhaid cael awdurdodiad cyn y gall person golli ei ryddid.

Canfyddiadau

Nid yw’r anghysondebau parhaus o ran ceisiadau ac awdurdodiadau ledled Cymru'n cynnig fawr o sicrwydd bod rhyddid unigolion sy’n agored i niwed yn cael ei ddiogelu mewn modd dibynadwy ledled Cymru.

Gall diffyg arweiniad cenedlaethol diweddar ac ymateb anghyson gan gyrff goruchwylio fod yn arwain at geisiadau anaddas neu ddiangen gan awdurdodau rheoli, neu fethu â nodi pryd mae angen cyflwyno cais.

Darllenwch yr adroddiad llawn drwy glicio ar y ddolen ar waelod y dudalen hon.